» 15فوریه

مقاومت امرالی، فصلی نو در سیاست خاورمیانه

در حالی قدم به نوزدهمین سالگرد وقوع توطئه‌ی بین‌ الدولی ۱۵ فوریه می‌گزاریم که کائوس خاورمیانه بیش‌ازپیش عمیق گشته و ابعادی فرامنطقه‌ای و جهانی به خود گرفته است. این بحران که در حال حاضر نقطه‌ی ثقل آن در سوریه و روژآوا می‌باشد آن‌چنان پیچیده و درهم تنیده گشته که هرگونه مداخله‌ی خارجی به منظور پایان دادن به آن، تنها به وخامت اوضاع انجامیده است. قدرت‌های نواستعماری و همچنین واپس‌گرایان منطقه هر کدام با یارگیری‌های سیاسی و برپایی اجلاس‌های دوره‌ای از قبیل آستانه، سوچی و ژنو درصدد تحمیل طرح‌های سودمحور خود…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.