» کودار، انقلاب، خیزش

آزادی و آینده خلق‌های ایران به هم گره خورده است ــ گفت‌وگو با رؤسای مشترک کودار

۱۱ مرداد, ۱۴۰۲

گفت‌وگوی رادیو زمانه با فواد بریتان و گلان فهیم، رهبران مشترک «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» هاشم علی‌ویسی ــ درباره اوضاع جامعه پس از قیام ژینا در ایران و کردستان با رهبران مشترک «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان» گفت‌و‌گو کردیم. آنها معتقدند انقلاب زن، زندگی، آزادی پایان نیافته و «در حال تمرین برای عملگرایی» است. هاشم علی‌ویسی مقدمه در آستانه سالروز قیام ژینا که «ژن، ژیان، ئازادی» را در سراسر ایران گستراند رهبران مشترک «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان»ــ کودار ــ معتقدند که بر خلاف عموم جنبش…

جامعه در حال تمرین انقلاب دمکراتیک بزرگ است

تحلیل سیاسی – کودار با تداوم اعتراضات خلق به انحاء مختلف بویژه در بلوچستان، انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» کماکان استمرار دارد. رژیم حاکم با تشدید فشارها از طریق بازداشت‌، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام، برای مهار انقلاب با توسل به راهکارهای قهرآمیز می‌کوشد. حاکمیت فاشیستی تمامی نهادها و قوای خویش خاصه مجلس، قوه قضائیه و نیروهای نظامی و امنیتی را برای سرکوب کامل بسیج نموده اما این میزان از خشم و نفرت رژیم برای مهار انقلاب خلق‌ها تأثیرگذار واقع نگشته. این وضعیت به تنش‌زایی در سیاست خارجی هم منجر شده…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.