» کوبانی

“دستاوردهای کسب شده در روژآوای کوردستان، محصول ایدئولوژی و افکار رهبر آپو است”

۱۰ آبان, ۱۳۹۸

مصاحبه رادیویی با عضو شورای مدیریتی کودار، آزاد ماکو در برنامه "لاپه‌ره" درباره آخرین وضعیت روژآوای کوردستان و اهمیت روز یکم و دوم نوامبر مصادف با روز جهانی کوبانی و روژآوا. عضو شورای مدیریتی کودار، آزاد ماکو در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه: هدف از آغاز جنگ روژآوا، در اصل تداوم توطئه بین‌الدولی سال ۹۹ علیه رهبر خلق کورد، عبدلله اوجالان و  ایجاد مانع در مقابل برقراری سیستم خودمدیریتی روژآوا است. زیرا چنین سیستمی محصول تفکرات و ایدئولوژی رهبری و آلترناتیوی در برابر سیستم مدرنیته سرمایه‌داری و امروزه…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.