» کردها، مبارزه، دمکراسی

توطئه علیه کُردها چگونه به اوج رسید؟

۲۳ اسفند, ۱۴۰۱

لینک این مقاله به زبان کُردی در یوتیوب وتارمدیا – تصویری https://www.youtube.com/watch?v=CS7W67Agu4o آگاهی تاریخی در خصوص توطئه و مسئله کُرد بسیار حیاتی است. بخوبی می‌دانیم که توطئه بین‌المللی می‌خواهد رهبر آپو و در شخص ایشان، اراده آزاد و موجودیت کُرد را از میان بردارد. به همین دلیل بر سیستم نسل‌کشی کُرد و عقلیت و سیاستی که این سیستم را پیشبرد می‌دهد، متکی است. توطئه‌گران می‌خواهند سیستم نسل‌کشی علیه کُردها را که در صد سال گذشته جریان داشته، به نتیجه برساند و پیروز گرداند. با این اوصاف هدف خود یعنی نسل‌کشی…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.