» پژاک، برنامه، دیدگاه

دیدگاه‌های بنیادین مجلس پژاک درخصوص انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» و حل مسئله‌کُرد

مقاله/ دیدگاه‌های بنیادین مجلس پژاک انقلاب «ژن، ژیان، آزادی»‌ و حل مسئله کُرد در ایران و شرق کردستان گروه تحقیقات راهبردی/۹ سپتامبر ۲۰۲۳ دیدگاه‌های-بنیادین-مجلس-پژاک-دریافت مجلس «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» دیدگاه‌های بنیادین خویش در خصوص انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» نیازهای آن، ضرورت‌ها، راهکارها و برنامه‌های راهبردی در چارچوب ایران و شرق کردستان را در یک نوشته مفصل بیان داشته. این دیدگاه بربنیان نقشه‌راه دمکراتیک و پیشین ایران و نیز طرح ده‌ماده‌ای پیشنهادی پژاک برای گسترش روابط و همگرایی با احزاب و سازمان‌های شرق کردستان، طرحریزی و ارایه شده است. متن کامل…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.