» ملت دموکراتیک

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»، ارگان رسمی «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» منتشر شد. در این شماره به «مسئله لر» در زاگرس پرداخته شده و جوانب تاریخی و معاصر بویژه ابعاد امروزین مبارزات خلق لر و سطح سازماندهی آن در مسیر کسب آزادی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده. طرح، کنکاش و تحلیل موضوعاتی از قبیل «اوضاع سیاسی ایران، نسل‌کشی فرهنگی علیه خلق لر؛ هویت تاریخی لر از نوسنگی تا معاصر در مهد زاگرس، وضعیت سازماندهی خلقیی در لرستانات و سطح فعالیت‌ها؛ جایگاه زنان و جوانان در لرستان…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.