» مردسالار

در برابر ذهنیت جنسیت‌گرای مردسالار مبارزاتمان را ژرف‌تر و ارتقا خواهیم داد

زنان در بخش عمده‌ای ازهزاره‌های گذشته‌ی دنیائی که ما در آن زندگی می‌کنیم، به عرصه‌ی تاخت و تاز مرد اقتدارگرا تبدیل شده و بارها با نسل‌کشی، غارت و استیلا روبرو گشته است. در میدان‌های جنگ و رقابت تمدن‌های دولت‌گرا و نیروهای  هژمونیک، زنان همیشه جایگاه بی‌همتاترین قربانی را داشته‌ و دارند. وخامت این اوضاع به حدی است که سایه‌ی مرگبار غارت و استثمار، هرگز بر روی جسم، روح و روان زن کم نگشته و به طور کلی دچار زیان و صدمات بسیاری شده است. با هر اشغال و تاراجی، بدن…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.