» مبارزات معلمان

مبارزات معلمان و زندانیان سیاسی، مطالبه آزادی و دمکراسی است

اعتراضات مدنی در ایران از سوی اقشار مختلف از جمله معلمان و کارگران کماکان ادامه دارد و در راستای مطالبات دمکراتیک، برحق است. قریب ده‌سال است که معلمان سراسر ایران و شرق کوردستان برای اجرای طرح رتبه‌بندی در کف خیابان میدان مبارزه تشکیل‌داده‌اند. همچنین در کنار آنها در عرصه زندان مقاومت و پایداری زندانیان بر ضد سیاست‌های فشار و سرکوب رژیم ایران ادامه دارد. تجمع اعتراضی دمکراتیک معلمان در قریب ۸۰ شهر ایران و شرق کوردستان در روزهای اخیر نشان داد که این مبارزات معلمان که یک صنف بنیادین هستند،…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.