» فستیوال فیلم

فراخوان دومین فستیوال فیلم روژآوا، ۲۰۱۷

۲۷ شهریور, ۱۳۹۶

تاسیس کومین فیلم روژآوا در سال ۲۰۱۵ با هدف احیای ارزش‌های فرهنگی و هنری در حوزه‌ی سینما و نیز فراهم‌آوردن بستری جهت رشد سینمای آزاد در این بخش از کوردستان، نوید‌بخش چشم‌اندازی از رشد فرهنگی و هنری جامعه‌ی روژآواست. نهادینه‌نمودن گفتمان نقش سینما در جامعه، ساخت و تهیه‌ی آثار سینمایی، اهمیت به تاسیس و راه‌اندازی آکادمی سینما و حمایت از سینما‌گران جوان از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیتی کومین فیلم روژآوا از ابتدای تاسیس تا به اکنون به شمار می‌رود. فستیوال فیلم روژآوا در یادمان سالگرد فاجعه‌ی به‌ آتش‌کشیدن سینما عامودا در…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.