» عید فطر

عید فطر را به عید مقاومت و آزادی مبدل‌سازید

۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰

یک ماه دیگر از مقاومت خلقمان و نیروی گریلا به موازات ماه رمضان پشت‌سر گذاشته شد. عید فطر رمضان همچو یکی از اعیاد جامعه مسلمان ایران و شرق کوردستان باید به عید مقاومت و آزادی مبدل گردد. خلق کورد و خلق‌های ایران درحالی عید فطر را جشن می‌گیرند که کوردستان از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به کانون جنگ بی‌رحمانه علیه خلق‌های تحت ستم مبدل گردانده شده. وظیفه دینی و انسانی ایجاب می‌کند که رسالت هر فرد جامعه مبارز در مسیر کسب آزادی و رهایی از ستم و ظلم بجای…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.