» سیاست، خیزش، مبارزه

سال ۱۴۰۰ سال خیزش‌ها و سال ۱۴۰۱ سال تثبیت آن در چارچوب خط ‌سوم دموکراتیک خلق‌ها خواهدبود

۲۹ اسفند, ۱۴۰۰

تحلیل پژاک و کودار در خصوص سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۰ در ایران و شرق کوردستان درحالی پشت‌سر گذاشته شد که بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی به دلیل خصومت‌های نظام فاشیست علیه جامعه مدنی و ممانعت از دموکراتیزاسیون، به اوج رسیدند. در سالی که بیکاری، فقر و تورم موجب خالی‌ترشدن سفره‌های خلق شد، سرکوب جنبش دموکراتیک خلقی، فشارهای امنیتی با ملیتاریزه‌کردن سراسر شرق کوردستان و ایجاد خفقان، سیاه‌ترین کارنامه رژیم در تقابل با جامعه را تشکیل داد. روابط خارجی تنازعی فاشیسم ایران به تنش‌های خارجی با دول رقیب دامن‌زد…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.