» زنان لر

زنان لر، راه مبارزه‌گری و رهایی از ستم مردسالاری

۱۵ بهمن, ۱۴۰۰

درسیم زاگرس اگر کرونولوژی تاریخ هزاران‌ساله زنان زاگرس بطور عام و زنان لر بصورت خاص را به نگارش درآوریم، بگذریم از تاریخ زنان که تاریخ بشریت و مضاف بر آن، تاریخ لر با آفرینش‌گری، فرهنگ‌سازی، هنرمندی و احیاگری زنان و الهه‌ها آغاز می‌گردد. امروزه اگر هر زنی در خاورمیانه آن هم از تبار کُرد‌(لر) از کرونولوژی تاریخ خویش بی‌اطلاع باشد و یا بعبارتی بطور سیستماتیزه و سازمان‌مند از آن محروم گردانده شده باشد، آن، حکم نقص عالم هستومندی وی را خواهدداشت. امروز، تحکم بلاشرط و ظالمانه جامعه مردسالاری تحت هر…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.