» زبان کوردی

ممانعت از زبان کوردی در ایران مصداق بارز نسل‌کشی فرهنگی است

۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰

زبان کوردی همچو هویت بنیادین ملت کورد و نماد فرهنگ غنی خلقمان همچنان با بی‌رحمانه‌ترین سیاست منتج از نسل‌کشی اعمال‌شده از سوی اشغالگران کوردستان و فاشیست‌ها روبروست. این نماد حیات خلقمان بایستی با شکوهمندانه‌‌ترین شیوه جشن‌ گرفته شود. سیاست نسل‌کشی فرهنگی دشمنان ملت‌کورد که گاه به نسل‌کشی فیزیکی می‌انجامد، در درجه نخست، نابودی زبان کوردی را آماج تهاجمات وحشیانه‌ قرارداده. نابودی زبان به معنای نیست‌شدن تمامی زیبایی‌ تنوع‌های طبیعی و انسانی موجود در فرهنگ کوردی است. زبان همانا آداب و رسوم، آیین‌ها، مناسک و اندیشه‌های ملت کورد است که موجب…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.