» دموکراسی

صندوق رای در ایران، سیاه‌چاله‌ای که اراده‌ی عمومی را می‌بلعد.

دموکراسی و چند‌جانبه‌گرایی بدون وجود پشتیبانی نهادی معنایی نخواهد داشت. تفکرات نئولیبرالی حاکم بر نظام جهانی خود از عوامل بوجود آوردنده‌ی بحران‌هایی است که در حال حاضر در جهان شاهد آن هستیم. بحران‌های اجتماعی، سیاسی،‌ فرهنگی و اقتصادی کنونی را نمی‌توان خارج از نظام ولایی ایران دانست. این اوضاع کاملا با ماهیت نظام جهانی منطبق بوده و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در دوران شرکت‌ـ دولت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رمزازرها قرار داریم. یعنی شاهد فوران، برون‌ریختگی و سرازیر شدن حجم عظیمی از برون‌سپاری‌ها هستیم که ساختار جهانی دیگر توان…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.