» خلق زاگرس

جشن مقاومت و پیروزی خاون کار را بر خلق یارسان گرامی می‌داریم

شیره‌ی مقاومت و پایداری تا به امروز نیز در رگ های جامعه مان جاری است. باوری و اعتقاداتی که تاکنون در جامعه به وجود خویش ادامه می دهد نشان از نامیرا بودن جوهره‌ی زیستی  آن در جامعه است. اصرار بر زیستن و مقاومت از سوی اندیشه‌ها و تنوعات هویتی که از جانب دولت مداران به عنوان اقلیت نام برده می شود گویای خودآگاهی بر فلسفه‌ی وجود خویش است. می توان در مورد خلق یارسان نیز چنین گفت  که علی رغم فشار و انکاری که هموتره بر این خلق تحمیل می‌شود…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.