» جلال ملکشا

جلال ملکشا، حفظ و ارتقای هنر مقاومت را فلسفه‌ی زندگانی خویش قرار داد

۱۲ آبان, ۱۳۹۹

هنر گوهره‌ی زیبایی جامعه است ادبیات و شعر نیز از عناصر اصلی  آن می‌باشد. هنرمندِ مبارز و مقاومت‌گر در حکم پیشاهنگی است که بار انقلاب و فرهنگ آن و فداکاری‌های خلق خویش را به دوش می کشد. بخصوص برای خلق کرد که در چنگال نسل کشی است جایگاه هنر والاتر و مهم‌تر است. علی‌رغم آن نیز هنر و ادبیات در فرهنگ خلقمان از غیرقابل اغماض ترین پایه های مقاومت خلقمان بوده و این خلق همواره دارای هنرمندانی انقلابی بوده است. احمد خانی، مستوره اردلان، عایشه شان، هه ژار، شیرکو بیکه…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.