» جشن خاونکار

«جشن خاونکار، نماد مقاومت و رهایی است»

جشن‌ها و اعیاد خلق کورد همیشه در طول تاریخ منشأ مبارزه‌گری برای رهایی از ستم‌ نظام‌های حاکم و مستبد بوده‌اند. جشن خاونکار آن نماد رهایی را به پیروان آیین یاری تبریک می‌گوییم. پیروان آیین یاری جشن خاونکار را بعنوان نماد مقاومت و رهایی هرساله برپامی‌دارند. امسال نیز درحالی به پیشواز جشن می‌روند که همچو بخشی از خلق تحت ستم کورد با فشارهای مضاعف تحمیل‌شده از سوی نظام حاکم ایران روبروهستند. مبارزه و مقاومت همچو فرهنگ تاریخی خلقمان دارای پیش‌زمینه‌های قوی می‌باشد که امروزه در مقابله علیه نظام‌های فاشیستی حاکم  بر…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.