» ايران

ايران فراروي انفجار روح دموكراتيك براي قيام

يكي از ويژگي‌هاي نظام سرمايه‌داري اين است كه به ظاهر گزينه‌هاي بسياري را جهت انتخاب پيش‌پاي فرد، سازمان، دولت، كشور و يا هر تشكل ديگري قرار مي‌دهد، كه بتواند از ميان آنها گزينه‌اي كه نهايت مطلوبيت يا منفعت را براي او به ارمغان خواهد آورد انتخاب نمايد. در اصل موفقيت نظام سرمايه‌داري جهاني هم در همين وانمودكردن و انتخابي جلوه‌دادن حيات و زيست انساني است. اتفاقا اين امر مصداق نداشته و اين خود نظام سرمايه‌داري جهاني است كه مي‌تواند از حق انتخاب برخوردار باشد و بقيه، تنها دنباله‌رو‌هاي آن خواهند…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.