» اختاپوس مافیایی سپاه پاسداران

اختاپوس مافیایی سپاه پاسداران و لویاتان ایران

رامتین صبا (عضو بخش رسانه ای کودار) با یکدست شدن قدرت در ایران و بازگشت اصولگرایان بر مسند قدرت، بازهم سپاه پاسداران فرصت دیگری برای تنومندترشدن اختاپوس وار پیدا کرد. اخیرا پروژه آبرسانی به ده هزار روستا طی یک قرارداد ۳۰ هزار میلیارد تومانی به قرارگاه امام حسن سپرده شد. این درحالی است که ۳۰۰ شهر ایران دچار تنش آبی هستند و صد شهر با تنش آبی شدید روبرویند. طی دهه های گذشته سپاه پاسداران در همه دولت های سازندگی، اصلاح طلب و اصولگرا هزاران پروژه چندین میلیاردی را تصاحب…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.