» انتشارات

مجله «پاکروان» شماره اول منتشر شد

۲۲ خرداد, ۱۳۹۶

مجله پاکروان در شماره های خود به زندگی سیاسی و مبارزاتی شهدای کوردستان می پردازد و تصاویر و خاطرات و نوشته های آنان را منتشر می کند. باشد تا قطره ای در بیکران شهدای گرانقدر آزادی جاری شود.    جهت دریافت مجله، اینجا را کلیک کنید

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.