بیانیه کودار به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس خویش

15 اردیبهشت, 1403

بیانیه

تأسیس کودار شانسی بزرگ برای اراده‌مندی جامعه و خلق‌ در شرق کردستان و ایران است

برساخت سیستم خودمدیریتی دمکراتیک جامعه با هدف آزادی تمامی تنوعات آن در شرق کردستان علیه نظام سلطه‌گر هدف اساسی جامعه آزادیخواه و دمکراسی‌طلب است. «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» دهمین سالروز تأسیس خویش را به تمامی خلق‌های آزادیخواه و دمکراسی‌طلب تبریک می‌گوید و تنها راه آزادی را مبارزه متحدانه عنوان می‌کند.

در راستای تحقق آزادی و دمکراسی برای خلق تحت ستم کُرد در شرق کردستان و دستیابی همه خلق‌های ایران به آزادی، سیستم خودمدیریتی دمکراتیک جامعه تحت نام «کودار» در روز ۵ می ۲۰۱۴ تأسیس گشت. آنچه مبرهن است، تا زمانی که جامعه‌ای آزاد در سطح جهانی در مقابله با نظام انسان‌ستیز سرمایه‌داری و مدرنیته تباه‌گر آن برساخته نشود، جوامع به آزادی دست نخواهند یافت. ریشه تمامی مسایل و بحران‌های بشریت در نظام سرمایه‌داری روئیده و نیاز به مبارزاتی برحق در راستای برساختن جامعه‌ای دمکراتیک غیرمرکزگرا دارد. تمامی سیستم‌های آلترناتیوی که داعیه مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری را دارند، تنها با تحقق دمکراسی رادیکال و سیستم غیرمتمرکز می‌توانند به اهداف خویش برسند. امروز سیستم متمرکز و سلطه‌گر دولت‌- ملتی که بر بنیان ملی‌گرایی، فاشیسم و نژادپرستی برآمده، به ماشینی برای نابودی کامل جامعه مدنی مبدل گشته است. هر آنچه تحت نام بحران و جنگ و فقر جریان دارد، بدست نظام استثمارگر سرمایه‌داری ترویج داده می‌شود چراکه مدام از منشأ همین بحران‌ها و جنگ‌ها تغذیه می‌کند. در سراسر جهان مبارزات سوسیالیستی برای رهایی بشریت از زیر یوغ نظام سرمایه‌داری و مدرنیته ویرانگر آن همانند همیشه ادامه دارد و این سیر مبارزاتی و آزادیخواهی هیچگاه متوقف نشده و نخواهد شد.

سیستم ارایه‌شده تحت نام کودار امروز از منظر مبارزه علیه نظام‌های سلطه‌گر و مرکزگرا که دشمن دمکراسی و جامعه آزاد هستند، یک شانس بزرگ برای شرق کردستان و ایران است. هدف کودار این است که به جامعه‌ای که از هر نظر از سوی نظام سلطه‌گر سلب اراده شده و تمامی آزادیهایش منع گشته، به قدرت خودمدیریتی دمکراتیک در قالب نظام دمکراتیک دست یابد. این نظام دمکراتیک در مقابل نظام دولت‌-ملتی سلطه‌گر قراردارد و جامعه بدون یک نظام دمکراتیک و غیرمتمرکز هرگز به آزادی دست نخواهد یافت. از این منظر کودار یک شانس بزرگ و تاریخی برای برساخت جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک در شرق کردستان و ایران است. بنابراین جنبش انقلابی امروز در برهه انتخاب یک نظام دمکراتیک و یا تداوم نظام سلطه‌گر دولت‌- ملت برای آینده خویش قراردارد. در ایران امروز خلق‌ها و جوامع از هرگونه اراده و نیروی مدیریت دمکراتیک خویش محروم گردانده شده‌اند و نظام دولت‌- ملت ایرانی سلطه‌گر بر آنها تحمیل شده. خیزش‌ها و مبارزات مداوم خلق‌ها علیه این نظام سلطه کماکان ادامه دارد و لازم است با توسل به سیستمی چون کودار راه آن را به روشنی مشخص ساخت.

خلق‌کُرد در شرق کردستان که بیش از یک قرن است با نسل‌کشی فرهنگی و آسمیلاسیون روبرو است، منشأ تمامی سلطه‌گری‌ها را سیستم متمرکز و سلطه‌گر در ایران می‌داند. در این برهه تاریخی هیچگاه مبارزات خلق‌کُرد در چارچوب ایران و شرق کردستان متوقف نگشته و حتی یک لحظه از خواست آزادیخواهانه و دمکراتیک خود دست برنداشته است. دهها سال مبارزه بی‌امان بالاخره به دستاوردی چون سیستم دمکراتیک کودار منتج شده است. لازم است جامعه برای اراده‌مندی و آفرینش نوین خویش این سیستم را همچو شانسی بزرگ ارزیابی نماید. امروز بزرگترین خلأ در جریان مبارزات خلقمان در شرق کردستان، فقدان یک سیستم خاص جامعه بود که همه احزاب را درخود جمع نماید و نظام دمکراتیک جامعه متکثر و متنوع و خلق‌های متعدد را برسازد. کودار با همین هدف تأسیس گشته و راه دشواری در پیش دارد. صیانت از اراده خلق‌ها، احزاب و تنوعات از اصول بنیادین سیستم کودار می‌باشد. این سیستم بر بنیان کنفدرالیسم دمکراتیک و ملت دمکراتیک جامعه و خلق‌ها را در برابر سلطه دولت‌- ملت تجهیز می‌نماید. بنابراین ظهور کودار در شرق کردستان که در تاریخ مبارزات بیش از یک قرن گذشته نظیر نداشته، یک شانس بزرگ است. راه رهایی از نسل‌کشی و حصول به آزادی، همین مسیر کودار مبتنی بر ارزش‌دهی به تمامی تنوعات و تکثرها در ایران و شرق کردستان است.

جامعه‌ای که در آن زنان در رأس تمامی پدیده‌ها مورد استثمار فزاینده قرارمی‌گیرند و این رویه در ایران به نقاط کائوتیک رسیده، تنها با برساخت نظامی دمکراتیک به آزادیهایش دست می‌یابد. آزادی زن در رأس آزادی جامعه انسانی و نجات محیط‌زیست قراردارد. بنابراین جنبش انقلابی نوین در ایران و شرق کردستان با اهمیت‌دادن به مبارزات زنان در درجه نخست، شیوه‌های صحیح خویش را برای نخستین بار انتخاب نموده است و به دستاوردهای باارزشی هم دست یافته.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) ضمن تبریک دهمین سالگرد تأسیس خویش به خلق‌ها و جامعه آزادیخواه و دمکراسی‌طلب، راه رسیدن به جامعه آزاد را مبارزه متحدانه و دمکراتیک می‌داند. لذا عموم زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران، معلمان و اقشار تحت ستم جوامع و خلق‌های ایران و شرق کردستان را به گسترش مبارزات در همه حوزه‌ها و میادین دعوت می‌نماید. آنچه امروز در ایران و شرق کردستان جریان دارد، تداوم دهشتناک بحران‌ها و سایه جنگ بر سر خلق‌هاست که تنها راه رهایی از آن، مبارزات عملی بر بنیان دمکراسی‌خواهی است. قدرمسلم، آزادی با مبارزه متحدانه خلق‌ها که به دستاوردهایی باارزش دست یازیده، ممکن می‌گردد و بخشی از این مسیر نیرومندانه طی گشته است. کودار، سیستمی خاص جامعه برای خودمدیریتی در این مسیر پرفراز و نشیب حصول آزادی است.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۴ می ۲۰۲۴ برابر با ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.