کتاب «قرارداد کنفدرالیسم جوامع کردستان»

7 آذر, 1402

کتاب «قرارداد کنفدرالیسم جوامع کردستان»

کنگره خلق

کتاب «قرارداد کنفدرالیسم جوامع کردستان» که توسط کنگره ک.ج.ک به تصویب رسیده، تمامی سیستم و ساختار و اهداف نظام و سیستم کنفدرالیسم و نحوه برساخت ملت دمکراتیک از طریق آن در جامعه را بخوبی می‌شناساند.

فایل پی‌دی‌اف را در زیر دانلود کنید:

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.