کتابچەی فرهنگ و هنر در ملت دموکراتیک منتشر شد

۲۵ تیر, ۱۴۰۲

کتابچەی “فرهنگ و هنر در ملت دموکراتیک” توسط کمیتەی فرهنگ و هنر بیستون منتشر شد.

فرهنگ و هنر مسائلی بسیار مهم هستند و بە صورت مستقیم بە آزادی جوامع مرتبط هستند، هر جامعەای اگر در پیکار جهت رسیدن بە آزادی است، ابتدا باید فرهنگ راستین و تحریف نشدەی خویش را بازبیابد و هنر حقیقی خویش را زندە نگەدارد  تا بتواند با این معنویات با ارزش هزاران سالەی تاریخ خویش، خود را از سلطەی سیستم مدرنیتەی سرمایەداری رها سازد. اکنون کە انقلاب «ژن ژیان ئازادی» در شرق کوردستان و ایران جریان دارد، بدون شک زنان و جوانان در پی یافتن فرهنگ حقیقی خویش هستند، چرا کە دولت-ملت اشغالگر ایران فرهنگ و هنر خلق‌ها را تحریف نمودە و بە جای آن افکار پوسیدەی خویش را مسلط گردانیدەاست. برای بە ثمر رسیدن انقلاب «ژن ژیان ئازادی» یکی از مهمترین اموری کە زنان و جوانان می‌بایست بدان بپردازند، شناختن فرهنگ راستین و هنر حقیقی خویش و گسترش و پیشرفت فرهنگ و هنر خویش است. زنان و جوانان هر اندازە کە بتوانند در این حیطە موفقیت بەدست آورند بە همان اندازە بە می‌توانند بە آزادی دست یابند. انقلاب «ژن ژیان ئازادی» با برساخت مدرنیتەی دموکراتیک بر پایەی ملت دموکراتیک ایران شکل خواهد گرفت. بە همین منظور نیز در این کتابچە، رهنمودهای رهبر عبدالله اوجالان در رابطە با هنر و فرهنگ را گردآوری نمودەایم تا توانستەباشیم بە مبارزات آزادی‌خواهانەی زنان و جوانان شرق کوردستان و ایران یاری‌ برسانیم، بر این اعتقاد هستیم که فرهنگ مقاومت خلق‌های ایران بە آزادی ختم می‌شود.

برای دانلود اینجا را کلیک نمائید

فرهنگ-و-هنر

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.