بیانیه کودار در خصوص منشورهای دمکراتیک تشکل‌های صنفی و مدنی و دانشگاهیان

۳۰ بهمن, ۱۴۰۱

بیانیه کودار

انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» تمامی جامعه ایران را در مسیر حصول آزادی و دمکراسی بیدار و همگرا ساخته. خصلت آگاهی‌بخشی این انقلاب فعالیت سازمان‌های مدنی در کنار اقشار و توده‌های جامعه را نیز منسجم‌تر ساخته است. این انسجام به نوبه‌ی خود برای توده‌های جامعه امیدبخش بوده و اینگونه در درون دیالکتیکی انقلابی روند انقلاب را مشخص کرده و مسیر آن را روشن می‌نماید.

در مرحله کنونی که جامعه مشغول برساختن ساختارهای نوین برای تحقق آزادی و دمکراسی است، برخی جریان‌ها درصدد مهندسی سیستم‌هایی مرکزگرا هستند که در آن، با تحمیل مرکزگرایی و تنوع‌ستیزی، مجددا حقوق خلق‌ها و اقشار و تشکل‌ها و طیف‌ها و جنبش‌ها و توده‌های مختلف و حتی سازمان‌های مدنی پایمال می‌گردد. در این وضعیت بسیار حساس، طرح و انتشار منشورهای «تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» و نیز جمعی از «اساتید و پژوهشگران و دانشگاهیان» در راستای برساخت ساختاری نوین در ایران، جای خرسندی بوده و می‌تواند برای انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» یک قوه محرکه ارزشمند باشد. این کارزار مدنی داخلی در قطب مخالف جریان وکالتی خارج‌نشین قراردارد. بی‌شک در ایرانی که بحران‌ها در آن بیداد کرده و جامعه در منگنه فساد و ظلم فزاینده گرفتار آمده، جستجوی راه‌های برون‌رفت با تکیه بر مطالبات و نیازهای بنیادین جامعه مدنی و سهیم‌ساختن اقشار، توده‌ها و اصناف مختلف در چارچوب‌های تکثرگرایانه مدیریتی انقلاب جاری، یک نیاز ضروری می‌باشد.

انقلاب خلق‌ها در سطحی قراردارد که رژیم به دلیل هراس از جدیت آن، با توسل به کشتار، زندان، شکنجه و اعدام کمر به سرکوب کامل آن بسته و به موازات آن هم برخی جریان‌های مرکزگرا و ضددمکراتیک مشغول طرح سناریوهایی برای مصادره آن هستند. این عمل در عین حال به نفع رژیم تمام می‌شود، زیرا مردم را از حس انقلاب دور می‌نماید. قطع‌یقین کوشش بی‌شائبه سازمان‌های مدنی در کنار عمل انقلابی توده‌های جامعه، مانع از مصادره انقلاب ژن، ژیان، آزادی از سوی برخی جریان‌های درکمین‌نشسته، می‌گردد. حل فوق‌بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و آزادی زنان و خلق‌ها با انتشار منشورهای دمکراتیک و تکثرگرا که حقوق تمامی بخش‌های جامعه را تضمین کند، لازم و حیاتی است. از این منظر، لازم است به منشورهای صادرشده از سوی تشکل‌های صنفی و مدنی و دانشگاهیان و پژوهشگران ارج نهاد و برای رشد طرح‌های گسترده‌تر با وسعت جوانب و ابعاد دمکراتیک هرچه بیشتر کوشید. تمامی این تلاشها اثبات می‌کند که جامعه و بخش‌های متکثر آن از این پس همه اشکال ستم‌های مضاعف و وضعیت فوق‌بحرانی کنونی را بیش از این برنمی‌تابند و خود برای برون‌رفت از آن، وارد کارزار شده‌اند.

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» ضمن مثبت‌دانستن منشورهای صادرشده از سوی «تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی» و «دانشگاهیان و پژوهشگران» و سازنده دانستن جوانب و ابعاد آن، بر این باور است که می‌توان بر روی کاستی‌های آن کار کرده و آن‌ها را برطرف نمود و اینگونه به دستاوردی دموکراتیک جهت دوران انقلاب تبدیل کرد. کودار معتقد است که تاکنون جامعه از سیستم خودبنیاد خویش محروم بوده لذا انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» لازم است از پایین و توسط بدنه خود جامعه پیشبرد یابد نه از بالا و توسط نیروهای انحصارگر قدرت و سلطه. انقلاب جاری یک جنبش فراگیر مطالباتی جامعه و متکی بر اراده، خواست و نیاز مترقی خود توده‌های آن می‌باشد لذا منشورهای تشکل‌های مدنی و پژوهشگران را گامی جدی و سازنده در راستای تحرک نیرومندانه‌تر انقلاب ارزیابی می‌نماییم. این انقلاب و جنبش اجتماعی بر ریل دمکراسی به آزادی نایل خواهد آمد.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ / ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.