بیانیه کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار در حمایت از علمای دینی شرق کردستان

۵ آذر, ۱۴۰۱

به افکار عمومی

و پیشاهنگان اعتقادی جامعه‌مان

انقلاب کردستان و ایران همگام با توسعه‌ی خویش، تمامی قدرت فرهنگی و اجتماعی و هنری و اعتقادی جامعه را نیز آشکار ساخت. از همان لحظه‌ی اول خیزش و انقلاب هر قشری در حوزه‌ی خویش به تشخیص وظایف خویش پرداخته و سعی کرد تا آن را بجای آورد. صدها شعار طرح شدند، صدها سرود و ترانه سروده شدند، صدها و هزاران اثر هنری آفریده شدند. هر قشری به وسع خویش و در حوزه‌ی توانایی خویش در اعتراضات سهیم گشت و در توسعه و تقویت انقلاب کوشید. جرقه‌ی انقلاب حول ظلم روا داشته شده بر زنان زده شد، اما تمامی اقشار پی‌درپی به صفوف انقلاب پیوسته و اینگونه انقلاب سرتاسری گشت. به هنگام برملا شدن اعمال ستمگرانه و ظالمانه در برابر معترضان، وجدان جامعه تاب سکوت در برابر ظلم و ستم را نیاورد و اکثر اقشار جامعه به موضع‌گیری پرداختند.

یکی از ارزشمندترین مواضع، موضع‌گیری علمای دینی در کردستان بود که به اقتضای اعتقاد واقعی خویش در مقابل ظلم سکوت نکرده و با درایت و دوراندیشی موضع اتخاذ نمودند. این موضع هم میهن‌دوستی و انسان‌دوستی علمای دینی کردستان را آشکار ساخت و نشان داد که اجازه نخواهند داد کسانی با گرایش‌های ضدمردمی نماینده‌ی آن‌ها باشند و هم پشتیبانی برحقی از خواسته‌های خلق بود. این صف متحد عالمان دینی در پشتیبانی از مردم و دعوت به پایان دادن به ستم و صیانت از شهدا و خلق خویش موجب دلگرمی معترضان مظلوم و تمامی جامعه گردید. کمیته‌ی ادیان و باورداشت‌های جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد  شرق کردستان (کودار) ضمن قدردانی از این موضع‌گیری که توجه افکار عمومی را نیز به ظلم وستم موجود جلب کرده، از علمای دینی می‌خواهد تا همچنان در کنار مردم خویش باقی مانده و بر موضع انسانی خویش پافشاری نمایند.

بجاست که رهبران و پیشاهنگان دینی سایر مذاهب و ادیان در کردستان و ایران نیز با تأسی به این موضع انسانی و وجدانی به موضع‌گیری در برابر ستمگری نیروهای رژیم ایران پرداخته و در تطابق با مضمون اعتقادی خویش سکوت در برابر وضعیت موجود را نپذیرند. با توجه به جایگاه مشخص عالمان دینی تمامی ادیان و مذاهب، موضع‌گیری آن‌ها دلگرمی مهمی برای خلق خواهد بود. همچنین از علمای تمامی ادیان می‌خواهیم تا با برجسته نمودن ارزش‌های انسانی موجود در اعتقادات خویش، وجوه اشتراک مذاهب و ادیان را برجسته کرده و با گام‌های عملی اتحادی مابین خویش ایجاد نمایند. ادیان و مذاهب در جوابگویی به نیازهای جامعه و انسانیت بوجود آمدند و اکنون نیز نیاز جامعه این است که بصورت متحد پشتیبان آن‌ها باشیم. ایجاد اتحاد و همدلی بین ادیان و مذاهب سبب خواهد گردید تا قدرت بیشتری کسب کرده و بتوانند نقش انسانی خویش را بهتر ایفا نمایند.

به امید روزی که عدالت و برابری برقرار گردیده و اتحاد و همدلی انسانی نیاز به همه‌نوع مبارزه را از میان بردارد و ظلم و ستم به روایتی از دوران تاریکی تبدیل گردند.

درود بر معترضان به ظلم و ستم

شهیدان راه حق‌طلبی و مساوات و‌آزادی‌خواهی جاویدند

ژن، ژیان آزادی

۲۶-۱۱-۲۰۲۲

کمیته‌ی ادیان و باورداشت‌های جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار)

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.