میلاد رهبر آپو و ظهور پژاک، جشن خلق‌های تحت‌ستم است

۱۴ فروردین, ۱۴۰۱

بیانیه کودار – ۴ آوریل

سالروز میلاد رهبر آپو و تأسیس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) را به پژاک، تمامی خلقمان، خانواده‌های شهدا، نیروهای گریلا، آزادیخواهان و دموکراسی‌طلبان تبریک می‌گوییم. میلاد رهبر آپو و ظهور پژاک، جشن خلق‌های تحت‌ستم است.

میلاد رهبر آپو و ظهور پژاک برای خلقمان در شرق کوردستان به معنای دوباره‌زیستن و احیای فرهنگ هزاران ساله با قوی‌ترین بنیان‌های فکری و عملی است. در برهه کنونی که جهان مملو از ستم نظام سرمایه‌داری بوده و جنگ و ویرانی همه مناطق خاورمیانه خاصه کوردستان را دچار بدترین وضعیت کائوتیک کرده، ظهور رهبر آپو نویددهنده تحقق یک حیات آزاد و دموکراتیک بر مبناهای اصیل آزادی و دموکراسی است. میلاد رهبر آپو به معنای احیای رنسانس‌گونه بشریت، آزادی زن، دوباره‌زیستن ملت کورد و نجات محیط‌زیست مبتنی بر پاک‌ترین اندیشه و عمل اخلاقی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. میلادی که تنها غایت آن مبارزه علیه نسل‌کشی خلق‌کورد است و پارادایم نجات انسان و جهان از مظالم بدترین هژمونی نظام سرمایه‌داری همچو مظاهر ستم، هستند. پارادایم رهبری برای رستگاری جوامع انسانی و محیط‌زیست بصورت «جامعه دموکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن»‌ ماهیت پرمعنای موجودیت کودار را تشکیل می‌دهد. ما همچو کودار سیستم مناسب برای عملی‌ساختن این پارادایم در ایران و شرق کوردستان هستیم و این مسیر صحیح را مدیون رنج‌های رهبر آپو می‌دانیم.

تأسیس پژاک در سال ۲۰۰۴ میلادی با هدف ترویج افکار و اندیشه‌های رهبر‌آپو جهت رهایی خلقمان در شرق کوردستان و ایران، نقطه‌عطفی برای ظهور کودار بعنوان «سیستم خلق و جامعه مدنی» شد. پژاک به مجرد ظهور خویش، ایجاد یک سیستم خودمدیریتی که متعلق به خود خلق‌ها و خلق کورد باشد، مبارزه کرد و کودار را بعنوان بدن و روح همان سیستم مطلوب خلقی پذیرفته. برای اینکه سیستم کودار در قالب کنفدرالیسم دموکراتیک و ملت دموکراتیک در بطن جامعه عملی‌گردد و خلق‌ها از سیستم خاص خود در برابر دولت‌ـ ملت ستم‌پیشه سرمایه‌داری ایرانی برخوردار شوند، از همان اوان تأسیس مبارزه کرده، وظایفش را با همه کاستی‌ها و نیرومندی‌ها بجای آورده و برای تحقق آن پیشاهنگی کرده. همچنین پیوندی عمیق میان آزادی خلق و آزادی رهبر آپو ایجاد نموده و در مسیری آکنده از مبارزه مستمر و پویا قرارداده. پژاک بزرگترین نیرویی است که کودار را بعنوان بنیان پروژه راهبردی خویش برای شرق کوردستان و ایران برگزیده و زنان را در اولویت این مبارزه به پیش‌قراول کاروان آزادی مبدل ساخته. در طول این پیشاهنگی از‌خودگذشته و اراده‌مندانه خود نیز هزاران شهید تقدیم نموده.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» مجددا سالروز میلاد رهبر آپو و تأسیس پژاک را به خلقمان، خانواده‌های شهدا، خلق‌های پشتیبان کورد، زنان آزاد،همه نیروهای گریلا و دموکراسی‌طلبان تبریک می‌گوییم. به ۱۸ سال مبارزه بی‌شائبه، فداکارانه و پرارزش پژاک ارج می‌نهیم و برای اینکه این پیشاهنگی به تحقق آزادی و دموکراسی برای جوامع ایران و شرق کوردستان بیانجامد، دمی از پای نخواهیم‌نشست. مبارزه توأمان ما برای برخورداری خلق از خودمدیریتی اراده‌مند خود و آزادی رهبر آپو در راستای آزادی خلق است و خلقمان را به گسترش مبارزات در راه اتحاد برای آزادی، فرامی‌خوانیم. آزادی تنها حق مسلم خلقهاست.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

۰۳-۰۴-۲۰۲۲

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.