«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»

۲ آذر, ۱۴۰۰

روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» یک عزم جهانی برای توجهات جوامع جهانی به «مسئله زن» و آزادی زنان است که این روز در چهاربخش کردستان و با پیشاهنگی جنبش آپویی و زنان مبارز کُرد امروز تأثیرات بین‌المللی بر کیفیت مبارزات برجای گذاشته. روز ۲۵ نوامبر برای زنان نه تنها روز مبارزه با خشونت علیه زنان بلکه روز «مبارزه برای آزادی کامل» و رهایی از سلطه مردسالاری است.

رهبر آپو می‌گوید:«تا زنان آزاد نشوند، جامعه آزاد نخواهد شد». در سایه مبارزات جنبش آپویی هر چهاربخش کردستان، امروز زنان کُرد در راستای تحقق جامعه‌ای آزاد به پیشاهنگ مبارزات زنان خاورمیانه و جهان مبدل شده‌اند. اهمیت مبارزات برای آزادی زنان تا جایی است که حتی مسئله کُرد و آزادی خلقمان بطور شگفتی به مبارزات زنان گره‌خورده است. امروز بطورقطع تحقق کردستان، ایران و خاورمیانه آزاد به میزان آزادی زنان بستگی دارند. کیفیت مبارزات آزادیخواهانه در خاورمیانه و جهان به سطح مشارکت هم زنان و هم مردان برای محو سلطه نظام‌های مردسالار پیوند تنگاتنگ دارد. بنابراین سیر مبارزات برای آزادی زنان تنها محدود به جنس زن نیست بلکه مردان نیز بایستی به همان اندازه سهیم باشند و برساخت جامعه به خودسازی زنان و مردان با دارابودن یک ذهنیت نوین آزادیخواهانه و دمکراتیک مرتبط است.

در خاورمیانه امروز که گرفتار جنگ و بحران و ویرانی است، سه‌گانه «زن، جامعه و اکولوژی» با سلطه مخرب ذهنیت نظام مردسالار سرمایه‌داری جهانی روبرو هستند. تا زمانی که زنان آزاد نشوند، آزادی جوامع و نجات اکولوژی فراروی تخریب و نابودی هیچگاه تحقق نخواهندیافت.

مبارزات آزادیخواهانه زنان کُرد امروز دارای چنان سطح کیفی عظیمی است که به دلیل اهتمام به مسائل خطیر آزادی زن، جامعه و رهایی اکولوژی، جهانی گشته‌است و مسئولیت زنان کُرد را سنگین‌تر ساخته. این بدان معنیست که هم جامعه کُرد چه زن و چه مرد و هم جنبش آزادیخواهی آن از مسئولیت خطیرتری برخوردار شده‌اند. پیشاهنگ حقیقی آزادی زنان و جامعه و رهایی اکولوژی امروز رهبر آپو است که با اندیشه‌های بی‌بدیل خویش روشنگر راه مبارزات خودبنیاد و اراده‌مندی زنان گشته. در راه این مبارزات ای‌بسا هزاران شهید زن و مرد جان خویش را فداکرده‌اند. شهدای زن در جنبش آپویی امروز صاحبان حقیقی حیات آزاد هستند که ارمغانی برای جوامع تحت ستم و زنان می‌باشد. آنها با فداکردن جانشان مفاهیم «زن، زندگی و آزادی» را با هم مرتبط ساختند و روشنگر راه زنان آزادیخواه شده‌اند.

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» تنها راه رسیدن زنان کُرد به آزادی را مبارزه همه‌جانبه می‌دانیم. مبارزه‌ای که یک‌سویه نه بلکه زنان و مردان در آن پابه‌پای هم در راستای تحقق جامعه و خلقی آزاد با روح فدایی‌گری و فداکاری بی‌نظیر نبردکنند. کارزار «زمان، زمانِ دفاع از جامعه آزاد و زنان آزاد است» از سوی زنان کُرد هرچهاربخش کردستان و اروپا علیه سلطه فاشیسم نظام مردسالاری و دولت‌ راه‌اندازی شده و می‌تواند مرحله‌ای نوین از مبارزات جامعه کُرد را رقم بزند. بدین‌وسیله ضمن حمایت از آن کارزارها، از تمامی زنان و مردان و اقشار مختلف جامعه خاصه شرق کردستان و ایران دعوت بعمل می‌آوریم که با حضور پررنگ‌تر و باشکوه‌تر در صحنه‌های مبارزات آزادیخواهانه، بیش از پیش در امر سازماندهی گسترده کوشاباشند. قطع‌یقین تحقق جامعه‌ آزاد و خلق آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود و جامعه کُرد در سایه مبارزات زنان آزاد به آزادی نزدیک‌تر شده.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۲۳/۱۱/۲۰۲۱

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.