ممانعت از زبان کوردی در ایران مصداق بارز نسل‌کشی فرهنگی است

۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰

زبان کوردی همچو هویت بنیادین ملت کورد و نماد فرهنگ غنی خلقمان همچنان با بی‌رحمانه‌ترین سیاست منتج از نسل‌کشی اعمال‌شده از سوی اشغالگران کوردستان و فاشیست‌ها روبروست. این نماد حیات خلقمان بایستی با شکوهمندانه‌‌ترین شیوه جشن‌ گرفته شود.

سیاست نسل‌کشی فرهنگی دشمنان ملت‌کورد که گاه به نسل‌کشی فیزیکی می‌انجامد، در درجه نخست، نابودی زبان کوردی را آماج تهاجمات وحشیانه‌ قرارداده. نابودی زبان به معنای نیست‌شدن تمامی زیبایی‌ تنوع‌های طبیعی و انسانی موجود در فرهنگ کوردی است. زبان همانا آداب و رسوم، آیین‌ها، مناسک و اندیشه‌های ملت کورد است که موجب پویایی موجودیت خلقمان در همه زمان‌ها خواهد شد. تغییر، پیشرفت و ترقی جامعه کوردی مسلما وابسته به حفظ زبان کوردی است. زبان مادری کوردی، هویت جامعه کوردی می‌باشد که بزرگترین ستون و تکیه‌گاه در مبارزه علیه فاشیسم و اشغالگران را شکل‌می‌دهد.

همچنان دشمن با انکار و منع زبان کوردی از شکل‌گیری هرگونه ارتباطات و اندیشه افراد جامعه کوردی برای رشد و پیشرفت، ممانعت بعمل می‌آورد. سیاست نسل‌کشی فرهنگی مجدانه از پروسه «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» در فردفرد خلقمان جلوگیری می‌کند تا اسیر و برده خویش سازد. اسارت جامعه کوردستان از منع و انکار زبان کوردی آغاز شده. با منع زبان کوردی، رابطه ملی میان خلقمان را قطع می‌نمایند تا مبارزه سیاسی با هدف رهایی و آزادی تحقق نیابد. منع زبان یعنی بریدن از ریشه و تبار، تاریخ، فرهنگ و هویت کوردی.

سیاست آسمیلاسیون که وحشیانه در تلاش برای تبدیل زبان کوردی به «زبان مرده و منقرض‌شده» است، تمامی موجودیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی را مورد تهدید پرمخاطره قرارداده. به‌دلیل مقاومت خلق‌کورد، این سیاست را نیز در صورت لزوم با راهکار جنگ و خونریزی دهشتناک پیش می‌برد.

امروز در جریان مبارزات نستوه و فدایی‌گری ملت‌مان در هرچهار بخش کوردستان که جنبه جهانی بخود گرفته، دیگر موجودیت زبان کوردی به هستی خاک و مهین کوردستان شدیدا گره‌خورده است. ملتی که از زبان مادری و فرهنگی خویش دفاع نکند فاقد کرامت انسانی خواهد بود. ملت کورد اما با انجام مبارزات بی‌امان در یک‌سده اخیر همچنان کرامت خویش را حفظ نموده. قدمت تاریخی و کهنسالی زبان کوردی که برای تمامی تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخی مادری نمود به درازای قدمت حیات فرهنگی بشری است و امروز مهد مبارزات آزادیخواهی است و برای آزادی ملل تحت ستم مادری می‌کند.

در ایران نیز سیاست نسل‌کشی فرهنگی بصورت نرم و بشیوه «سربریدن با پنبه» اعمال می‌گردد. آنچه در کوردستان نقش نخست را داراست، نقش زور است و نخستین هدف قدرت و زور در ایران نیز آسمیلاسیون هویت و زبان کوردی می‌باشد. قانون اساسی بعنوان بزرگترین ابزار سیاسی نسل‌کشی نابودگرترین ابزار علیه زبان کوردی است که درصورت فقدان مبارزه‌گری به نابودی کل موجودیت فرهنگی ختم خواهد شد. هنوز هم نظام فاشیست ولایی حاضر به اعتراف به موجودیت حقیقی کوردها نیست و ممانعت از زبان کوردی در ایران مصداق بارز نسل‌کشی تدریجی است. فاشیسم دولت‌- ملت در ایران میراث‌دار فاشیسم جهانی سرمایه‌داری است و وظیفه نسل‌کشی را به نمایندگی از آن هژمونی جهانی برعهده گرفته.

همچو کمیته «آموزش و زبان» «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن تبریک روز زبان کوردی به خلقمان، از یکایک خلق غیور و آزادیخواه‌مان دعوت بعمل می‌آوریم که به‌مثابه بخشی از مبارزات نستوه خویش برای ایجاد ملت دموکراتیک، هر مکان و خانه‌ای را به محل آموزش زبان کوردی برای حفظ هویت و کرامت خویش مبدل سازند. تمامی روشنفکران، زبان‌شناسان، فعالان فرهنگی، معلمان، جوانان، زنان و نهادهای مدنی دعوت بعمل می‌آوریم که برای آموزش و حفظ زبان کوردی کوشا باشند و در رویارویی با فاشیسم و شوونیسم موجود در ایران دمی از پای ننشینند. آموزش، یادگیری و حفظ زبان کوردی وظیفه یکایک افراد جامعه کوردی است که در صورت اوج‌گیری مبارزات آزادیخواهی و دمکراتیک به‌مثابه یک حق طبیعی و جهانی، آزادی کامل خلقمان قطعا حصول خواهد شد.

کمیته آموزش و زبان کودار

۱۵-۰۵-۲۰۲۱

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.