عید فطر را به عید مقاومت و آزادی مبدل‌سازید

۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰

یک ماه دیگر از مقاومت خلقمان و نیروی گریلا به موازات ماه رمضان پشت‌سر گذاشته شد. عید فطر رمضان همچو یکی از اعیاد جامعه مسلمان ایران و شرق کوردستان باید به عید مقاومت و آزادی مبدل گردد.

خلق کورد و خلق‌های ایران درحالی عید فطر را جشن می‌گیرند که کوردستان از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به کانون جنگ بی‌رحمانه علیه خلق‌های تحت ستم مبدل گردانده شده. وظیفه دینی و انسانی ایجاب می‌کند که رسالت هر فرد جامعه مبارز در مسیر کسب آزادی و رهایی از ستم و ظلم بجای آورده شود. جامعه آزاد ایران و شرق کوردستان نیز تاکنون در راستای کسب آزادی‌های خویش از پای ننشسته‌اند و بدیل‌های زیادی را فدانموده‌اند. کرامت هر جامعه بسته به مبارزه برای آزادی و دموکراسی جهت ایجاد جامعه‌ای سعادتمند است و فردفرد جامعه وقتی می‌تواند عیدی پاک و بامعنا داشته باشد که در راستای کسب آزادی و رهایی جامعه خود و خلق تحت ستم خویش مبارزه نستوه به انجام برساند.

باتوجه به اینکه رسالت هر دین در اصل باید آزادی جامعه بشری و سعادت‌افروزی باشد، وظیفه مبارزه و مقاومت علیه فاشیسم در ایران و شرق کوردستان، اصل اساسی است که امروزه بر دوش خلق‌ها بویژه خلق کورد می‌باشد. مبرهن است که عید فطر در صورت عمل به وظیفه مبارزه می‌تواند به عید آزادی و خیزش علیه رژیم‌های ستمگر بویژه رژیم‌های ایران، ترکیه و سایر رژیم‌های اشغالگر در کوردستان، مبدل شود.

همچو کمیته «ادیان و باورداشت‌های» «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن تبریک عید فطر به جامعه مسلمانان ایران و شرق کوردستان، از آحاد خلق مبارز و آزادیخواه دعوت بعمل می‌آوریم که در راستای عمل به وظایف خطیر آزادیخواهی، از مقاومت نیروی گریلا جهت ایجاد جامعه‌ای آزاد و رها از ستم، حمایت کامل بعمل آورند. مبدل‌کردن عید فطر به عید آزادی بامعناترین مقاومت خواهدبود.

کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار

۱۲-۰۵-۲۰۲۱

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.