پ.ک.ک، نمود بارز راه اخلاقی و انسانی برای جامعه مدنی

۵ آذر, ۱۳۹۹

بر جوامع و ملل عیان است که مبارزات «حزب کارگران کوردستان- پ.ک.ک» امروزه ابعاد جهانی یافته و می‌رود اشاعه دموکراتیک یابد. دلیل این بعد جهانی و منطقه‌ای، ارمغان سیستمی است تحت عنوان بی‌نظیر «کنفدرالیسم و ملت دموکراتیک». همچو کودار ۴۲امین سالروز تاسیس پ.ک.ک را تبریک می‌گوییم.

هر انقلاب با پیشاهنگی فرزندان یک خلق ظهور می‌کند. انقلاب پ.ک.ک در کوردستان هم با پیشاهنگی رهبر آپو و گریلا چهار دهه بشدت جنجالی و عظیم را پشت‌سر گذاشته و با دو پدیده همزاد «انقلاب و گریلا» امروز به مرحله‌ای رسیده که با  تطور و خلقی‌شدن، بزرگترین شگفتی را رقم زده و آن شگفتی، همانا همزاد ساختن خلقمان با انقلاب و گریلا است. این همزادی با رهیافت‌های بی‌بدیل تحت عنوان «مشارکت دموکراتیک خلق» تحقق یافته. خلق کورد تا مراحل حاضر به بزرگترین فداکاری‌ها دست زده و هزینه‌های زیادی را متحمل گشته. به این راه آزادی مباهات می‌ورزد و بدان اعتماد و اعتقاد درونی و عملی دارد. این شاخصه و مولفه راز موفقیت پ.ک.ک تا به اینجای کار در چهاربخش کوردستان بوده و مرحله‌ای که در آن قرار داریم، مرحله «مشارکت خلق‌های خاورمیانه» در نظامی فراحزبی تحت عنوان «کنفدرالیسم دموکراتیک» با هدف پیدایش «ملت دموکراتیک»‌است. بنابراین دو ستون انقلاب و خلق با فدایی‌گری گریلا متحقق گشته و رهیافت عملی برون‌رفت از بحران‌ها و کائوس‌های دهشتناک خاورمیانه مرهون مبارزات پ.ک.ک است.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار» که خود را سیستمی برای «مشارکت دموکراتیک خلق»‌ می‌دانیم، به شرکت قدرتمندانه‌تر خلقمان و خلقهای شرق کوردستان و ایران در پروسه آزادی و دموکراسی باور داریم. پ.ک.ک را نمود بارز این راه اخلاقی و انسانی برای جامعه مدنی خود می‌دانیم و باور داریم که هر خلق با چنگ انداختن به پارادایم دموکراتیک رهبر آپو می‌تواند به مراتب بزرگ آزادی دست‌یازد. ایران و شرق کوردستان محتاج این اندیشه و مسیر هستند و به‌مثابه سرزمین قیام و انقلاب می‌توانند برگی زیرین از مبارزه عملی را با خیزش خود رقم بزنند. ضمن تبریک سالروز تاسیس پ.ک.ک، از تمامی ملل ایران و کوردستان دعوت بعمل می‌آوریم که برای اتحاد ملل خاورمیانه پیشاهنگی نمایند و با اثبات فرهنگ قیام خویش، باردیگر تاریخ را به تاریخ خلق‌های آزاد مبدل سازند.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار

۲۶-۱۱-۲۰۲۰

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.