جلال ملکشا، حفظ و ارتقای هنر مقاومت را فلسفه‌ی زندگانی خویش قرار داد

۱۲ آبان, ۱۳۹۹

هنر گوهره‌ی زیبایی جامعه است ادبیات و شعر نیز از عناصر اصلی  آن می‌باشد. هنرمندِ مبارز و مقاومت‌گر در حکم پیشاهنگی است که بار انقلاب و فرهنگ آن و فداکاری‌های خلق خویش را به دوش می کشد. بخصوص برای خلق کرد که در چنگال نسل کشی است جایگاه هنر والاتر و مهم‌تر است. علی‌رغم آن نیز هنر و ادبیات در فرهنگ خلقمان از غیرقابل اغماض ترین پایه های مقاومت خلقمان بوده و این خلق همواره دارای هنرمندانی انقلابی بوده است. احمد خانی، مستوره اردلان، عایشه شان، هه ژار، شیرکو بیکه س و ده ها هنرمند مبارز دیگر از این هنرمندان‌اند که هنر خود را در مقاومت و پاسداری از ارزش های فرهنگی و هنری خلق کورد به مردم تقدیم کردند.

زنده یاد جلال ملکشاه شاعر گرانقدر خلقمان در روژهلات کوردستان از جمله هنرمندانی است که حفظ و ارتقای هنر مقاومت را فلسفه‌ی زندگانی خویش قرار داد. ایشان در آن بخش از میهنمان که توسط رژیم دیکتاتور و توتالیتار ایران تحت کنترل و فشار قرار دارد، با وجود فشار، سانسور و سرکوب از مقاومت بازنایستاده و در بند بند اشعار خویش به فرهنگ مقاومت جان بخشیده و در رگ های جامعه جریان داده است. شاعر ارزنده ملکشاه بارها از سوی رژیم به زندان افکنده و مورد شکنجه قرار داده شده است، لیکن روزبه روز شیوه ی مبارزاتی خویش را رادیکال‌تر و صادقانه‌تر گردانید.

ایشان در اشعار خویش همواره بر نوگرایی در مقاومت و همبستگی خلق تاکید ورزید و وظیفه ی پیشاهنگی خویش را به دلسوزانه ترین  شیوه به جای آورد. نبود چنین هنرمند انقلابی برای ما و خلقمان دردی التیام ناپذیر است، لیکن ادامه ی راه ایشان وظیفه‌ای  ملی می باشد. زیرا وجود ایشان و ادامه دهندگان راه  وی گرمابخش مقاومت در رگ های انقلاب خواهد بود.

 ریاست مشترک کودار به نوبه ی خود درگذشت هنرمند انقلابی جلال ملکشاه را بر خلقمان و خانواده‌ی گرامی ایشان تسلیت گفته و باری دیگر عهد صیانت از خلق و ارزش های آن را تجدید می‌نماییم و تا رها ساختن خلق و ارزش‌های آنان از زیر تیغ نسل‌کشی ودیکتاتوری از مقاومت و مبارزه بازنخواهیم ایستاد. 

 جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان – کودار

۲۰۲۰.۱۱.۲

 

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.