گلان فهیم: مشارکت و اتحاد و مبارزه در کارزار « آری به دموکراسی، نه به اعدام» امری حیاتی است.

۸ مهر, ۱۳۹۹

در برابر سیاست‌های رژيم اشغالگر ایران لازم به ایجاد جبهه‌ای دموکراتیک در سطح ایران و شرق کردستان است. با مشارکتی فعال و همبستگی و اتحاد خلق‌ها خصوصا زنان در کارزار « آری به دموکراسی، نه به اعدام» می‌توان تغییراتی بنیادین در نظام و قانون اساسی حکومت ایران ایجاد گرداند.

ریاست مشترک کودار به تمام کسانی که در کارزار «دیگر بس است فاشیسم و استعمارگری و زمان، زمان آزادی است»  درود فرستاد و در این مورد گفت: در برابر سیاست‌های رژيم اشغالگر ایران لازمه‌ی ایجاد جبهه‌ای دموکراتیک در سطح ایران و شرق کردستان است. با مشارکتی فعال و همبستگی و اتحاد خلق‌ها خصوصا زنان در کارزار « آری به دموکراسی، نه به اعدام» می‌توان تغییراتی بنیادین در نظام و قانون اساسی حکومت ایران ایجاد گرداند.

گلان فهیم، ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از تلویزیون آرین به کارزار نه به اعدام و آری برای دموکراسی پرداخت.

فهیم ابتدا گفت: امیدواریم که این کارزار به گامی بلند و موثر در راستای آزادی خلق‌ها مبدل گردد. استعمارگران و قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با سیاست‌های خود خواستار سرکوب و قتل‌عام فیزیکی و فرهنگی و غارت منابع‌ طبیعی خارومیانه خصوصا خلق کرد و کردستان هستند. اکنون خلق‌ها با مشکلات و بحران‌های دموکراسی، آزادی و هویتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان کارزار ک.ج.ک که خواستار مشارکت تمام خلق‌ها در این کارزار شده بر مبنای دست‌یابی به آزادی و دموکراسی و پایان دادن به اشغالگری در تمام خاورمیانه است.

ریاست مشترک کودار به مسئله‌ کرد و آزادی رهبر آپو اشاره و خاطر نشان ساخت: هر هجمه‌ای بر رهبر آپو به معنای هجمه بر خلق کرد است. اشغالگران برای از میان برداشتن جنبش‌آزادی‌خواه آپویی و دست‌آوردهای آن ابتدا رهبر آپو و مسئولان آن را مورد هدف و تهاجم قرار داده‌اند که تداوم انزوا علیه رهبر آپو در امرالی نیز بر همین مبنا است. بدانیم که مسئله‌ی کرد و آزادی رهبر آپو با یکدیگر مرتبط هستند. بدان معنی که بدون آزادی رهبر آپو نمی‌توان از کرد و کردستانی آزاد سخن گفت.

وی در پاسخ به سوال« چرا دشمنان خلق کرد در راستای نابودی و نفی خلق کرد با یکدیگر متحد و متفق می‌شوند اما احزاب و جریانات کردستانی در برابر اشغالگری متحد و یک صدا به مبارزه به‌پا نمی‌خیزند؟» گفت: تا کنون تلاش‌های بسیاری برای ایجاد یک جبهه‌ی متحد در راستای مبارزه با استعمارگری صورت گرفته است اما تاکنون به نتایج لازمه نرسیده است. منافع حزبی، خاندانی و شخصی و ضعیف بودن منافع مشترک و موضع راسخ در برابر دشمنان از جمله دلایل و چرایی عدم برقراری اتحاد است. نمود بارز این مسئله حزب دموکرات کردستان-عراق در جنوب کردستان است که با دشمنان خلق کرد از جلمه دولت استعمارگر ترکیه به توافقاتی مبنی بر مقابله علیه پ.ک.ک و خلق کرد رسیده‌اند. این کارزار نیز در راستای اتحاد در برابر اشغالگری برای دست‌یابی به اهداف دموکراتیک و خواست و مطالبات برحق است.

گولان فهیم به کارزار « آری به دموکراسی، نه به اعدام» اشاره و گفت: این کارزار در راستای از میان برداشتن اعدام به هر شکل آن و برقراری دموکراسی در تمام ایران و شرق کردستان است. رژیم ایران با سرکوب، قتل و حذف مخالفین و منتقدین، خواستار حفظ و استحکام جایگاه خویش است. اعدام‌های اخیر و دستگیر و شکنجه نمودن فعالان سیاسی، مدنی و معترضین‌ سال‌های گذشته دال بر این موضوع هست. در این راستا در برابر سیاست‌های رژيم ایران لازم به ایجاد جبهه‌ای دموکراتیک در سطح ایران و شرق کردستان است.

وی در ادامه افزود: مبارزه و مشارکت در این کارزار وظیفه‌ی هر شخصی است. برقراری دموکراسی در ایران در موقعیت کنونی امری ضروری است که باید برای دست‌یابی به آن در این کارزار تمام خلق‌ها مشارکت و مبارزه نمایند. با مشارکتی فعالانه و همبستگی و اتحاد خلق‌ها در سطح ایران و شرق کردستان در این کارزار می‌توان تغییراتی بنیادین در قانون اساسی حکومت ایران ایجاد گرداند. این مورد نیز از اهداف اصلی و اساسی ما در این کارزار می‌باشد.

ریاست مشترک کودار به مشکلات و مبارزات زنان اشاره و خاطرنشان ساخت: ایجاد جبهه‌ی متحد زنان در برابر حکومت توتالیتر ایران تغییرات ریشه‌ای در نظام ایجاد می‌گرداند. مشارکت زنان در این کارزار و اتحاد آنان و ایفای نقش زنان همانند مبارزه علیه نظام شاهنشاهی امری حیاتی است. به صورتی که خواست‌های برحق و مشروع و دموکراتیک زنان را تحقق می‌بخشد.

گولان فهیم ریاست مشترک کودار در پایان برنامه‌ی هلی سه به روز جهانی آزادی رهبر آپو در ۱۰ اکتبر همراستا با روز جهانی مبارزه علیه اعدام گفت: کارزار « آری به دموکراسی، نه به اعدام» در ۱۰ اکتبر می‌تواند به معنای واقعی خود برسد. این روز می‌تواند به روز مبارزه‌ی جهانی علیه فاشیسم و اشغالگری و دست‌یابی به خواسته‌های دموکراتیک مبدل گردد. لازم است خلق کرد و خصوصا خلق شرق کردستان و تمام آزادیخواهان در راستای آزادی رهبرآپو به مبارزه به پاخیزند. مشارکت فعال در این روز و مبارزات برای رهایی رهبر آپو انزوای موجود بر خلق کرد و تمام آزادی‌خواهان را از میان بر می‌دارد و می‌توان به پیروزی رسید.

 

 

 

 

 

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.