آریو برزن: کنگره‌ی کودار ایجاد نظام خودمدیریتی را، بعنوان راه برون رفت بحران‌های کنونی می‌داند

۲۸ مرداد, ۱۳۹۹

سومین مجمع عمومی کودار ایجاد نظام خودمدیریتی را امری ضروری و الزامی برای چاره‌یابی بحران‌های کنونی می‌داند. ما بر ملت دموکراتیک و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمام ‌خلق‌های ایران و ایجاد جبهه‌ای متحد پابند و مصر هستیم.

عضو شورای مدیریتی کودار در مورد سومین برگزاری کنگره‌ی کودار اضهار نمود:« سومین مجمع عمومی کودار ایجاد نظام خودمدیریتی را امری ضروری و الزامی برای چاره‌یابی بحران‌های کنونی دانست. ما بر ملت دموکراتیک و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمام ‌خلق‌های ایران و ایجاد جبهه‌ای متحد باورمند و اصرار می‌ورزیم. »

آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی هفتگی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به برگزاری سومین مجمع عمومی کودار پرداخت.

برزن ابتدا برگزاری سومین کنگره را به رهبرآپو، خانواده‌ی شهدا و شهدای راه آزادی، خلق کورد و خلق‌های ایران و تمام آزادیخواهان و زندانیان سیاسی تبریک گفت و در مورد اهمیت برگزاری کنگره گفت: برگزاری کنگره همراستا با سالروز شهدای زندان اوین معنامند و از اهمیت فراوانی برخوردار و به نوعی تجدید پیمان با تمام شهدا است. برگزاری کنگره بعد از تغییر و تحولاتی که در ایران و شرق کردستان خصوصا اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به معنای حائز اهمیت بودن کنگره و ارتقای مبارزه برای رسیدن به مطالبات برحق مردم است. کنگره سوم کودار وضعیت کنونی جهان و ایران را تحلیل و بررسی نمود و با توجه به وضعیت حساس کنونی در جهان، منطقه و ایران و شرق کردستان تصمیمات مهمی در راستای ارتقای مبارزات در راستای بنیاد نهان نظام ملت دموکراتیک اتخاذ نمود.

وی در ادامه گفت: وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری نئولیبرال بعد از مراحل تهاجمی و هنجاری و قانون‌مندشدن نظام سرمایه‌داری اکنون در مرحله‌ی سوم خود یعنی مرحله‌ی رقابتی خود قرار دارد. مرحله‌ای که کنگره‌ آن را جنگ‌جهانی سوم خوانده که اکنون در خاورمیانه شکل گرفته و مرکزیت آن نیز کردستان است. البته باید دانست که هر سه‌ مرحله نظام سرمایه‌داری نئولیبرال‌ از بدو برسرکار آمدن رژیم استعمارگر ایران آغاز گشته است. بدان معنی که این خود نوعی مداخله‌ بر ایران بود که اکنون نیز فشارها و تحریمات بخشی از آن هستند. در این راستا نظام‌هایی که مخالف نظام سرمایه‌داری نئولیبرال هستند از جمله نظام جمهوری اسلامی لازم است ایران کنار گذاشته شوند. وضعیت عینی ایران بمانند وضعیت مشروطه است که این موقعیت به معنای لازمه‌ی تغییر و تحول بنیادین در نظام از سوی مردم است.

برزن در ادامه در مورد سیاست خط سوم خاطر نشان ساخت: ما بر سیاست خط سوم تاکید ورزیده و بر آن باور داریم. تجارب شمال و غرب کردستان مبنی بر پیشبرد سیاست خط سوم دال بر این دارد که این نوع سیاست و نظام توان چاره‌یابی مشکلات و بحران‌های کنونی ایران و شرق کردستان را دارد. خط سوم در چارچوب پروژه‌ی دولت‌-‌ملت‌ خصوصا دولت‌های استعمارگر جای‌نمی‌گیرد و به بخشی از پروژه‌ی دیزاین نوین خاورمیانه و مداخله‌ی خارجی مبدل نمی‌گردد. ما بر ملت دموکراتیک و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمام ‌خلق‌های ایران و ایجاد جبهه‌ای متحد در راستای دموکراتیزاسیون ایران باور و اصرار می‌ورزیم. این مورد نیز از شعار کنگره مبنی بر« با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم» آشکار است.

عضو شورای مدیریتی کودار در مورد مبارزات و فعالیت‌های سه‌سال گذشته‌ی کودار و اهداف و برنامه‌های کودار برای سه‌ سال آینده گفت: کنگره‌ با دیدگاه خود انتقادی و انتقاد فعالیت‌ها و مبارزات سه‌سال گذشته‌ی را تحلیل و بررسی نمود. با توجه به کاستی‌ها و دست‌آوردها در سه سال گذشته برای تحقق اهداف و به انجام‌رسانیدن پروژه و برنامه‌ها مبارزات و فعالیت‌ها، برنامه و اهداف خود را برای سه‌سال آینده تعیین نمود.

وی در ادامه افزود: سومین مجمع عمومی کودار با توجه به تحولات صورت گرفته در سطح جهان و ایران و شرق کردستان ایجاد نظام خودمدیریتی را امری ضروری و الزامی برای چاره‌یابی بحران‌های کنونی نظام سرمایه‌داری و در این میان ایران وشرق کردستان دانست. در این میان مقابله‌ی مردم با ویروس کرونا و خاموش نمودن حریق جنگل‌ها و طبیعت به صورت خودجوش و مردمی، نوعی پیرو نمودن نظام خودمدیریتی است که برای ما بسیار معنامند و حائز اهمیت می‌باشد. زیرا این مورد نشان داد که مردم نیز آماده و خواستار ایجاد چنین نظامی برای تداوم حیات و چاره‌یابی بحران‌های کنونی هستند.

برزن درمورد تصمیمات مهم کنگره گفت: مبارزه، سازماندهی و اتحاد خلق‌های ایران و شرق کردستان، ایجاد جبهه‌ای متحد در سطح ایران و شرق کردستان مقابله با سیاست‌ اقتصادی نئولیبرال، چاره‌یابی مسائل اکولوژی، دفاع مشروع بدور از ارتش‌سالاری، ایجاد ارتباط، تعامل و همکاری با خلق‌ها و سازمان‌های ایران و شرق کردستان، رسیدن به یک جامعه‌ی سالم و تندرست و از همه مهم‌تر از میان برداشتن حصر رهبر آپو از مهم‌ترین تصمیمات کنگره بود.

آریو برزن در انتهای برنامه‌ی هلی سه با شهدای راه آزادی و شخصیت‌هایی که در راه بنیاد نهادن جامعه‌ای دموکراتیک جان‌شان را نثار نموده‌اند، بر ارتقای مبارزات تا تحقق اهداف سوگند یاد نمود و گفت: تمام اقشاری که اکنون در سطح ایران و شرق کردستان در راستای رسیدن به مطالبات برحق‌شان مبارزه می‌نماید و پرستار و پرسنل و دکترهایی که اکنون در مقابله ویروس کرونا سخت در تلاش هستند، مبارزات‌شان برایمان الهام بخش است. امیدواریم که برگزاری کنگره سوم کودار و رهنمود و تحلیلاتی که در آن شکل و به میان آمد، برای خلق‌مان در راستای ارتقای مبارزات تا رسیدن به اهداف و مطالبات برحق امیدبخش باشد.

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.