فواد بریتان:‌ لازمه‌ی مرحله‌ی کنونی اتحاد، مبارزه و اتکا به نیروی ذاتی و خود‌باوری است.

۱۱ شهریور, ۱۳۹۸

ریاست مشترک کودار در برنامهی این هفتهی خط سوم در هشتمین سالروز مرحلهی دوم حماسهی قندیل به دستآوردهای آن تا به امروز، دیدار دپیلماتیک پژاک با حزب کوملهی کومنیست، اختلافنظرهای میان مسئولین نظام رژیم استبدادی ایران در رابطه با خلق کورد پرداخت.

فواد بریتان، ریاست مشترک جامعهی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان در برنامهی این هفتهی خط سوم از تلویزیون آرین گفت:‌ مبارزات گریلایی دارای افکار، فلسفه، پارادایم و دیدگاه دموکراسیخواهانه است.‌ قندیل نمود بارز اراده و اتکا به نیروی ذاتی و خود‌‌باوری گریلاها بود. حماسه قندیل اثباتنمود که دیگر خلق کورد دارای نیرویی ارادهمند و ایمان به خود است.

بریتان در ابتدا یاد و خاطرهی ۶۸ هموطن روستاهای قارنا و قلاتان که در ابتدای انقلاب خلقی ایران به دستور فتوای خمینی جان‌باختند را گرامی و خاطر‌نشان ساخت:‌ خلق کورد همواره دارای فرهنگ زاگروسی و مقاومت و دفاع از دستآوردها و زندگی شرفتمندانه بوده است؛ تاریخ اثبات مقاومت و ایستادگی خلق کورد در برابر استعمار و استثمار بوده است. ذ‌هنیت استعمارگری که هرگونه خواسته و حیات دموکراتیک را رد می‌نماید، مسبب چنین رویدادی است. این سیاست تا به امروز نیز تداوم دارد. در برابر این سیاست اتحاد خلق‌‌های ایران، اتکا به نیروی ذاتی و خود‌باوری و مبارزهای خستگی‌ناپذیرامری الزامی است.

فواد بریتان سپس یاد و خاطرهی شهدای حماسهی قندیل را گرامی و به دستآوردهای جنگ قندیل از ۲۰۱۱ تا‌کنون اشاره و افزود: توهمات و خیالات رژیم استعمارگر ایران در ارتباط با تسخیر قندیل، در حماسهی آن نقش برآب شد. حماسهی قندیل اثبات نمود که مبارزات گریلایی دارای افکار، فلسفه، پارادایم و دیدگاه دموکراسی‌خواهانه است. قندیل نمود بارز اراده، اتکا به نیروی ذاتی وایمان به ‌خود گریلا بود.

بریتان در ادامه افزود: مبارزات آپوئی دیدگاههای دشمنان را نسبت به خلق کورد و احزاب کلاسیک تغییر داد. حماسه قندیل اثباتنمود که دیگر خلق کورد دارای نیرویی ارادهمند و خود‌باور است. بنیان نهادن سیستم جامعهی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان کودار از جلمه دستآوردهای این مبارزات بود. کودار همانند سیستمی در ایران و شرق کردستان خود را در نهادهای اجتماعی و فرهنگی  ایران و شرق کردستان سازماندهی نموده است. مبارزان بسیاری از ایران و شرق کوردستان نیز تا به امروز در جنبش آزادیبخش آپویی جای گرفته و مبارزه میکنند.

ریاست مشترک کودار در مورد دیدار دیپلماتیک میان احزاب پژاک و کوملە، سازمان کوردستانی حزب کمونیست ایران گفت: چنین دیداری انجام گرفته است. کودار و پژاک در نقشهراههای خود بر اتحاد احزاب و ایجاد جبههای سوسیالیست و دموکراتیک اشاره نموده و اصرار میورزند‌.‌‌ این دیدار نیز در راستای برقراری وفاق و اتحاد احزاب با توجه به خواستههای خلق کورد انجام گرفت. بر این باوریم که در آینده گامهای عملی و موثرتری برداشته شود. همچنین خلق کورد باید آگاه و شاهد باشد که برخی از احزاب مانعی در برابر انسجام و اتحاد کوردها هستند.

بریتان در پاسخ به سوال اختلاف‌نظرات، بیانیهها و مباحث جداگانه میان مسئولین رژیم استبدادی ایران در رابطه با حل مسئله خلق کورد از جمله رئیسی و حشمتالله فلاحتپیشه گفت: کلید تغییر و تحولات دموکراتیک در خاورمیانه خلق کورد میباشد.‌ روژاوا و سیاست"خط سوم" اثباتاین واقعیت میباشد.‌ نقطهضعف اساسی رژیم استعمارگر ایران، کوردستان میباشد.‌ تمام دغدغه  و ترس رژیم استبدادی ایران نیز اتحاد، همگرایی و همهجانبه شدن مبارزات خلق کورد است. به همین دلیل با چنین سیاستهایی، درصدد جلب‌نظر و کشاندن رای خلق کورد به سوی خود هستند. ذهنیت دولتملت و شونیسم ایرانی و تک‌محوری هیچگاه خواهان رهگشایی مسئلهی کورد نبوده است و  این مسائل هم اکنون در چارچوب جنگ ویژه انجام میپذیرد.

بریتان در ادامه افزود: سیاست کلان امنیتی در مجلس رژیم تعیین می‌گردد. چنین سیاست و سخنانی نیز از پیش تعریف و تعیین شده است. اگر واقعبینانه و بطور جدی این مسائل را مورد بحث قراردهند، میدان برای مذاکرات دموکراتیک آماده است. ابتدا لازم است دیدگاه و فضای کاملا امنیتی شرق کردستان از میان برداشته شود.‌ لذا در گام نخست می‌بایست تغییراتی در قوانین اساسی صورت گیرد و در مراحل بعد میتوان گامهای  دیگر را برداشت.

بریتان در مورد مفاسد اقتصادی و دزدیهای کلان در نظام گفت: نظام ایران نظامی بیمار و پوسیده است و  دیگر عمر آن به پایان خود نزدیک شده است. نظامی که خود سرمنشا تمامی مشکلات و بحرانها می‌باشد حضور دزدان و مفسدان اقتصادی در بنیان آن از جمله آقازاده‌ها دور از انتظار نیست. از یک سو بیکاری و فقر دامنگیر خلق شده و از سوی دیگر آقازادگان و مفسدان در کشورهای اروپایی در ساختمانهای مجلل و در رفاه کامل زندگی می‌کنند. نظام رژیم استعمارگر و فاشیستایران به مرکز صدور و اشاعه مفسدان اقتصادی مبدل شده است.

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.