فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

۲۱ فروردین, ۱۳۹۸

مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت بیشتر، نظرگاه راهبردی سیستم کودار نسبت به حوز‌ه‌ی اقتصاد و زیست‌بوم و همچنین نقش‌ویژه‌ی آن‌ها در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، شماره هشتم فصلنامه‌ی «ملت دموکراتیک» را به موضوع نوین «اقتصادِ زیست‌محیط‌محور» اختصاص داده است.

این شماره در ۸ بخش متنوع به موضوعات کلیدی همچون رابطه‌ی اقتصاد، دموکراسی و اخلاق، اکو اقتصاد سبز، جایگاه اقتصاد در کنفدرالیسم دموکراتیک، پدید آمدن نوع جدیدی از فاشیسم در دوران پسامدرن تحت نام «فاشیسم زیست‌محیطی»، رابطه‌ی معنامند میان اکولوژی و ایدئولوژی و بحران زیست‌محیطی در ایران پرداخته است.

با توجه به بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که در ایران به‌وجود آمده است، هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ «ملت دموکراتیک» تصمیم برآن گرفت که محوریت شماره‌ی هشتم این مجله را به واشکافی دلایل پدیدآمدن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پیش‌آمده در ایران و در نهایت راهکار‌ها و رویکردهای راهبردی و عملی سیستم کودار در راستای گذار از این بحران‌ها اختصاص دهد.  

در هشتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی ملت دموکراتیک می‌خوانیم:

اکولوژی، اکو اقتصاد سبز ــ رامین گارا 

ارتباط اکولوژی با ایدئولوژی ــ شهید رستم جودی    

اقتصاد، دموکراسی، جامعهی اخلاقی-سیاسی ــ  شهید سیروان آریو لیلاخ 

اقتصاد  ــ آرین مهاباد

هیدروپلتیک خاورمیانه ــ  شورش پاوه

اکولوفاشیسم  ــ  هاوار کرماشان

تراژدی محیط زیست در ایران ــ  هیرش کارزان

همزیستی اقتصاد و طبیعت– مرکز مطالعات کودار

 

برای دریافت نشریه لطفا در اینجا کلیک نماید

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.