بیانیه شماره‌ی ۲ دبیرخانه‌ی ابتکار عمل خلق

۲۳ بهمن, ۱۳۹۷

"به خلق قهرمان

قرن ٢٠ سده‌ی انکار و امحای خلق کُرد بود، انفال، بمباران شیمیایی، نسل‌کشی، ترور، اعدام و شکنجه. قرنی سرشار از خشونت و تبعیض و بی عدالتی برای کردها رقم زد و خلق ما نیز دست به مبارزه‌ای بی‌وقفه و قهرمانانه در هر چهار بخش کردستان زد و در این راه هزاران نفر از فرزندان این آب و خاک جان خود را فدای آزادی و برابری نمودند و هنوز هم این مبارزه و قهرمانی با رهبری "رهبر آپو" ادامه دارد.

 

ما فرزندان و شاگردان کسانی هستیم که در طول قرنها با نثار جانشان به ما آموختند که چگونه می‌توان به زندگی آزاد و شرافتمندانه دست یافت و نشان دادند که "تنها راه آزادی مقاومت است و مقاومت زندگی است" و ما هم همچون رهبرانمان زندگی دربند و تهی از آزادی، برابری و شرافت را قبول نکرده و از خلق قهرمان روژهلات کردستان دعوت می کنیم که با خلقمان در هر سه بخش کردستان برای زندگی آزاد، برابر و انسانی دست به مقاومت و اعتراض بزنند و مطالبات مشروع و انسانی خود را به شکل تجمعات توده‌ای به خیابانهای روژهلات کردستان و ایران بکشانند.

 

برای این منظور دبیرخانه ای به نام "ابتکار عمل خلق" ایجاد شده است و این دبیرخانه بیانیه ها و فراخوانها را در آدرسهای اینترنتی مختص به خود اعلام خواهد کرد.

 

زنده باد آزادی و برابری خلقها

١٨ بهمن ١٣٩٧دبیرخانه‌ی ابتکار عمل خلق"

 

 

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.