آلترناتیو شماره ۶۸

۳۰ مهر, ۱۳۹۷

شماره ۶۸ نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک منتشر شد

در این شماره خواهید خواند:

جنبشهای معاصر کورد

خشم، احساسی که برای سلامتیمان خوب است!  

زنان کورد مبارزه ملی یا مبارزهی جنسیتی

ملت و ملتگرایی

رجزخوانانی دورە گرد و مرثیەسرایانی یکجانشین، سرنوشت تلخ چپهای منتظر و مغهای راستپرست

میهندوستی و ملیگرایی در کوردستان

مونتسکیو در کوردستان

جهت دانلود کلیک نمایید

 

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.