پیام نوروزی خلق ما برای ادامه ی مقاومت تا رسیدن به زندگی آزاد را میستاییم

۶ فروردین, ۱۳۹۷

خلق کورد امسال در حالی نوروز را جشن گرفتند که خلق ما در روژآوای کوردستان در حال مقاومتی تاریخی در مقابل دولت فاشیست ترکیه و همپیمانانش بود. حمله ی دولت ترکیه و همذاتش داعش بر علیه خلق عفرین و روژاوا تنها جنگ نظامی صرف نیست؛ بلکه جنگ بین دو پارادایم میباشد.  پارادایم ملت دموکراتیک که نمایندگی آن را خلق روژآوا بر عهده دارند و پارادایم فاشیسم که نمایندگی آن را دولت ترکیه و شخص اردوغان به عهده دارد. خلق ما در عفرین و روژآوا بهای عدم تسلیمت،اراده مند بودن، سیاسی بودن، سازماندهی شدن وخود آگاهی را میدهد. به این دلایل جبهه ی فاشیسم منطقه ای و در برابر دیدگان نیروهای جهانی حمله ی همه جانبه ای را به عفرین شروع نمودند. چنین حمله ای که با هیچ یک از پرنسیبهای بین المللی سازگار نبوده ، با سکوت و حتی حمایت سازمان های بین المللی و دولت های منطقه ای وجهانی همراه بود. گویی که همه در برابر حمله به تنها روزنه ی امید خلق ها همپیمان بودند. اما در برابر این حمله ی وسیع و وحشیانه خلق روژآوا و عفرین که زندگی آزاد و جامعه ای دموکراتیک تنها اتخاب آنها میباشد و  در برابر ترکیب توحش و تکنولوژی زادهی مدرنیتهی بربریت تنها با سلاح عشق به آزادی و با اراده و آگاهی به مقاومت پرداختند. 

یکی از بخش های کوردستان که بیشترین تاثیر را از انقلاب و مقاومت روژآوا در سالهای اخیر پذیرفته است شرق کوردستان میباشد. شرق کوردستان از همان روزهای ابتدایی انقلاب روژاوا و در مراحل مختلف تعقیب کننده و همراه خلق ما در روژآوا بوده و هست. حماسه ی پشتیبانی همه جانبهی خلق شرق کوردستان از انقلاب روژآوا  و بویژه حماسهی کوبانی تاریخی بود. در مرحله ی اخیر حملات به عفرین و روژاوا نیز خلق ما در شرق کوردستان مانند خلق های دیگر با روح مقاومت عفرین زندگی کرده و از همان روز اول و با توجه به جو امنیتی حاکم بر شرق کوردستان به حمایت و پشتیبانی از خلق عفرین پرداخت. در روزهای اخیر نیز و در ادامه ی حمایت از عفرین خلق ما در شرق کوردستان نوروز را به نوروز مقاومت عفرین تبدیل نمود. در  تمام شهرها، روستاها و جاهایی که جشن نوروز  برگزار گشت،  مقاومت عفرین  مهر خود را به شیوهای شایسته بر این جشنها زد. شرق کوردستان از این آزمون ملی سربلند بیرون آمد.

پیام نوروزی خلق ما برای ادامه ی مقاومت تا رسیدن به زندگی آزاد را میستاییم و پیمان مان را با شهدا و خلق برای مبارزه و مقاومت برای ایجاد جامعه ای آزاد، عدالت محور و بری از تبعیض و انکار مورد تاکیدی دوباره قرار میدهیم.

 

ریاست مشترک جامعهی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستانـ کودار

۶ فروردین ۱۳۹۷

  

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px ‘Geeza Pro’; color: #404040}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px ‘Geeza Pro’; color: #404040; min-height: 20.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px Times; color: #404040}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px Times; color: #404040; min-height: 18.0px}
span.s1 {font: 14.0px Times}
span.s2 {font: 14.0px ‘Times New Roman’}
span.s3 {font: 14.0px ‘Lucida Grande’}

 

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.