بیانیه‌ی مرکز مطبوعات کودار

۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

توقف پخش مجموعه‌‌های تلویزیونی ساخت ترکیه از سوی ایستگاه‌ رسانه‌ای کوردسات گامی است میهن‌دوستانه و قابل ستایش در راستای اتخاذ موضع متناسب در برابر اقدامات وحشیانه و غیرانسانی دولت و ارتش ترک علیه خلقمان در روژآوای کوردستان و بالاخص مردم قهرمان و مقاوم عفرین.

بدون شک نقش این مجموعه‌های تلویزیونی به عنوان زیرمجموعه‌ای از اقدام‌های نئوعثمانی‌گرایانه در ترویج فرهنگ، ذهن و روان ترکی معطوف و متمرکز بر خلق‌های خاورمیانه به ویژه خلق کورد به مراتب مخربتر و خطرناکتر از پایگاههای نظامی موجود در اقلیم کوردستان و جنگ نظامی‌ای است که دولت فاشیست ترکیه علیه تنوعات فرهنگی منطقه به راه انداخته است.

این اقدام از سوی ایستگاه رسانه‌ای کوردسات می‌تواند نقشی آوانگارد در آغاز روند تسری این امر به سایر رسانه‌ها و همچنین سایر عرصه‌های اجتماعی به ویژه عرصه‌ی اقتصادی و بازار داشته باشد.

ضمن ستایش از این اقدام میهن‌دوستانه به عنوان یکی از شاخصه‌های آگاهی ملی، امیدواریم سایر رسانه‌ها نیز با در پیش گرفتن چنین سیاستی در برابر زیاده‌خواهی‌های عثمانی‌گرایانه‌ی اردوغان در منطقه به وظیفه‌ی روشنگرانه‌ی خود عمل نمایند.

مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ کودار

@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; text-align: right }

۱۵ اسفند ۱۳۹۶

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.