مقاومت عفرین ، دمیدن روحی سرکش به کالبد شرق

۱۸ بهمن, ۱۳۹۶

جهان معاصری  که منافع مادی و علوم پوزیتویستی کرختش کرده و تنها آمار، ارقام و جداول و نمودارهای ریاضی را یگانه راه شناخت دانسته و بر این پایه به محاسبه و برنامهریزی میپردازد، همچنان حیران و هاج و واج، حماسهی عفرین را به تماشا نشسته و مانده تا با تکیه به  همان علوم و دانش ریاضی محور و عقل ابزاری و غافل از نقش انسان این معادله را فرموله کند، تا شاید به کنهی این راز پی برد. 

 

در جهانی که هر روز بیش از پیش صدای پای فاشیسم و نعرههای نژادپرستی بلندتر و نزدیکتر به گوش میرسد و میرود تا فلاکتی دیگر را در ابعادی جهانی برای نوع بشر رقم زند، شاید بیش از هر زمانی انسان نیازمند شنیدن آوایی دگرگون است تا از مصائب و مشکلاتش کاسته و آلامش را تسکین دهد. بی گمان امروز پژواک این آوا بیش از هر جای دیگری در روژاوا به گوش میرسد که با طرح گفتمان ملت دموکراتیک در نظر دارد تا با گذار از ذهنیت ملیگرایی و مذهبگرایی که یقینا در پس آن منفعت و اقتدارپرستی پنهان شده، سیاستی نوین را پایهگزاری کند. سیاستی که مجالی به ابزارشدگی انسان نداده و حاکمیت را به صاحبان اصلی آن بازمیگرداند. سیاستی که به صدای بی صدایان، محرومان و به حاشیه راندهشدهگان و از جمله زنان تبدیل شود.

 

سلطان اردوغان با تأسی از تمام خونخوارن تاریخ و به نمایندگی از تمامی قدرتهای منطقهای و جهانی که هر روزه بر طبل جنگ و جهانگشایی میکوبند، خیال دارد تا هر گونه صدایی بجز آنچه مطلوب آنهاست را در نطفه خفه کنند. برای آنها زمان و مکان چندان اهمیتی ندارد، بلکه این نوع گفتمان و دیدگاه بوده که حایز اهمیت است. تحمیل جنگی نابرابر و ناجوانمردانه با تأیید و پشتیبانی نیروهای جهانی و منطقهای از سوی حکومت اشغالگر ترکیه بر علیه عفرین که امروزه به سمبل گفتمانی دموکراتیک تبدیل شده شاهدی بر این مدعا میباشد. چرا که این تهاجم با وجودی که از نظر عرف بینالملل و حتی حقوق ساختگی حاکم بر نظم موجود نیز کاملا غیرمشروع بوده و تجاوز آشکار محسوب میگردد، اما تاکنون نه تنها محکوم نگشته بلکه مورد تشویق و تایید نیز قرار گرفته است. این مساله تنها میتواند یک توجیه داشته باشد و آنهم این است که این صدای حقیقی دموکراسی است که مورد هجوم قرار گرفته. مفهومی که جایی برای فاشیسم، ماشینی کردن و هموژن کردن جامعه در آن متصور نیست.

 

 

 تمامی پوزیتویستهای سیاسی و نظامی با احتساب شمارسربازان، تانکها، هواپیماها و سایر ادوات جنگی انتظار آن را داشتند که دومین ارتش ناتو و قدر قدرت منطقه، عفرین محصور و البته نه«تنها»  و فاقد تکنولوژی روز نظامی را ظرف یک ویا حداکثر دو روز به اشغال کامل درآورد. غافل از اینکه در حقیقت برترین تکنولوژی که همانا انسان میباشد را پیشرو دارند. چرا که این انسان ارادهمند و آزاد است که حقیقت خود را شناخته و دیگر به هیچ روی حاضر به بازقبول مناسبات بردگی و بندگی نیست. دلیل قاطع و محکم و بدون چون و چرایمان برای راستی آزمایی این حقیقت، نقش تاریخی و پیشاهنگی زنان مبارز در این مقاومت است که همچون کوبانی به سمبل مقاومت تبدیل گشته و مقاومت معاصر را آفریدند. وچنان درسی به اردوغانیان و تبهکارانش دادهاند که مایهی عبرت همهی سوداپروران گشته و سلطان اردوغان را به صرافت آن انداخته که چگونه از این جهنم خودساخته نجات یابد. چرا که هزیمت در عفرین آغاز پایان اردوغانیسم است.

مقاومت عفرین محقق گشت، چرا که زنان و مردانی با ارادهی پولادین آن را اراده کردند. این مقاومت بی گمان میتواند ما را تا پیروزی کامل، یعنی انهزام کامل فاشیسم و تحجرو واپسگرایی و متعاقب آن دموکراتیزه کردن کل منطقهی خاورمیانهی مجروح از جنگها و ستمها و جهالتها رهنمون شود. این مهم دور از دسترس نیست اگر که تمامی نیروهای آزاد‌‌یخواه و دموکراسیخواه در سنگری مشترک گرد هم آیند. جهت پیشبرد فعالانه این هدف از تمامی جوانان و به ویژه زنان که در عمل نشان دادهاند که خواهان تغییرند و نظم موجود را به چالش کشیدهاند،همانگونه که این روزها نمود آن را در جنبش دختران خیابان«انقلاب» شاهدیم، دعوت به عمل میآوریم که با الهام از مبارزات و نقشآفرینی زنان مبارز عفرین که مقاومتی تاریخی را به منصه ظهور رساندهاند به صفوف مبارزه پیوسته تا سرنوشت خود را رقم زده و آیندهای روشن و امیدبخش را ترسیم کنیم.

 

 

کودار از هم اکنون ضمن تبریک پیروزی مقاومت عفرین پیمان خود را با تمامی شهدای راه آزادی و دموکراسی دوباره کرده که تا برچیدن سایهی شوم فاشیسم و تحجر و پیامد مطلوب آن یعنی دموکراتیزه کردن خاورمیانه از پای ننشیند.

 

 

ریاست مشترک جامعهی آزاد و دموکراتیک شرق کوردستان‌- کودار

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px Times; min-height: 18.0px}
span.s1 {font: 14.0px Times}

۷/۲/۲۰۱۸  

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.