کنگره‌ی ملی کوردستان، ویژه‌نامه‌ی ملت دموکراتیک

۶ مهر, ۱۳۹۶

ملت دموکراتیک مجله‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ارگان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ کودار

در این شماره ویژه به بررسی اهمیت نقش کنگره‌ی ملی کوردستان در اتحاد و همگرایی نیروهای کوردستانی پرداخته شده است. 

سیر تحولات جهان، منطقه و کوردستان از چنان سرعتی برخودار است که کوردها بدون برخورداری از از یک نهاد مشترک تصمیم‌سازی و تصمیم گیری قادر به گذار از وضعیت موجود نخواهند. تشکیل و یا عدم تشکیل این نهاد چه تاثیری بر وضعیت اکنونی و آینده‌ی کوردها خواهد داشت؟

آیا کوردها بدون اتخاذ سیاست، دیپلماسی و رویکرد اقتصادی و فرهنگی مشترک قادر خواهند بود توانمندانه به پیشواز تحولات خاورمیانه بروند؟

در این شماره سعی شده به این پرسش و پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده شود

جهت دانلود این شمار (کلیک) نمایید

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.