ملت دموکراتیک شماره ۶

۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان کنفدرالیسم دموکراتیک منتشر شد

 

مرکز مطبوعات کودار در راستای شناخت عمیقتر سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک و ملت دموکراتیک، شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک را به این موضوع اختصاص داده است.

این شماره مجله ملت دموکراتیک در ۸ بخش مختلف به موضوعات کلیدی همچون دموکراسی، خودگردانی، کنفدرالیسم دموکراتیک، برساخت ملت دموکراتیک و انتقادهای پایه‌ای از مدرنیته سرمایه‌داری پرداخته است.

در بخش نخست، زمینه تاریخی دموکراسی و شیوه‌های مدیریتی در جامعه طبیعی و در بخش دوم به دموکراسی زاگرسی پرداخته‌شده است. بخش‌های دیگر این شماره هم به تفسیر مفهومی و نظری خود مدیریتی، نمونه‌های خودگردانی در سطح جهان، کنفدرالیسم، ابعاد نُه‌گانه ملت دموکراتیک و دوازده مسئله اساسی مشترک جوامع پرداخته‌شده است.

@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; text-align: right }

در تمامی بخش‌های این شماره به توضیح و تفسیر مفهومی و نظری کنفدرالیسم و ملت دموکراتیک در چارچوب نظریه مدرنیته دموکراتیک پرداخته‌شده است. به تشریح مناسباتی پرداخته شده که جامعه دموکراتیک را از دولت ـ ملت تفکیک می‌کند و سیستم اجرایی کنفدرال را ارائه می‌دهد. شرط عملی شدن این سیستم هم مشارکت عمومی خلق در برابر دولت عنوان شده است. در ادامه نیز به تاریخ دموکراسی، کنفدرالیسم از منظری تاریخی و سیستم کنفدرال و ملت دموکراتیک عبدالله‌ اوجالان که همانا احیای کل تاریخ خلق‌هاست، پرداخته‌شده است. تشریح ماهیت خودمدیریتی برای ورود به حوزه عظیم کنفدرالیسم و تحقق ملت دموکراتیک هدف اساسی شماره حاضر است. همچنین به آسیب‌شناسی موانع دموکراسی در ایران و ضرورت وجود آن در کوردستان، خاورمیانه و جهان دست‌زده است. به‌ویژه در بخش هشتم اشاره‌شده که چگونه یک سیستم کنفدرال معضلات اجتماعی را آسیب‌شناسی و حل کند. این آلترناتیو، همانی است که غرب و شرق چندین هزاره و سده تلاش کردند، اما بدان نرسیدند، ولی اوجالان بدان دست یازیده است. مدرنیته دموکراتیک، آلترناتیوی برای حل بحران‌های ناشی از مدرنیته سرمایه‌داری است.

 

جهت دانلود کلیک نمایید

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.