روزآمدسازی سنت ابراهیم در برابر نمرودهای معاصر وظیفه‌ی تاریخی هر مسلمانی است

۲۱ شهریور, ۱۳۹۵

روزآمدسازی سنت ابراهیم  در برابر نمرودهای معاصر وظیفه‌ی تاریخی هر مسلمانی است

درحالی مراسم عید قّربان در میان مسلمانان گرامی داشته می‌شود که کشورهای اسلامی و خلق‌های منطقه روز‌به‌روز قربانی نیروهای تمامیت‌خواه و قدرت‌های سلطه‌گر می‌شوند. رژیم‌های غارت‌گر سرمایه‌داری تحت لوای دموکراسی و آزادی، تمام خاورمیانه را به اشغال خود درآورده اند و نه تنها ثبات و صلح و برادری را برای مردم منطقه به ارمغان نیاورده‌اند، بلکه آتش نفاق و جنگ مذهبی را شعله‌ور نموده که باعث از دست‌رفتن جان صدها هزار تَن و آواره و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها انسان دیگر گردیده است. این است تحفه‌ی دول استعمارگر و وابستگان آن‌ها که امروزه در سوریه، عراق، افغانستان و لیبی برای هر وجدان بیداری قابل لمس است.

بایستی بدانیم که "روز قربان" یک عرف و سنت مربوط به زمان ابراهیم خلیل است که طی آن مبارزه‌ای برضد نمرودان عصر انجام گرفت و تا روزگار حاضر نیز ادامه داشته است. لیکن، حُزن‌انگیز است که دول اشغالگر کوردستان و نظام‌های سرمایه داری جهان با شعله‌ور ساختن آتش جنگ مذهبی و تفرقه میان خلق‌های منطقه، هیچ‌گاه فرصتی برای حیاتی آزاد و توأم با صلح نیافریدند. در روزگار امروز نیز، این مبارزات در شخصیت انسان‌هایی نظیر رهبر آپو، خلق کورد و مبارزانش تجلی یافته است که بُت‌های ارتجاع، ظلم و نفاق درهم شکسته می‌شود.

بر این اساس، "کمیته دین و باورداشت‌های کودار" از همه‌ی مسلمانان جهان و خلق‌های آزادی‌خواه منطقه می‌خواهد "عید قربان" را به پُلی جهت اتحاد و همبستگی بر علیه اشغالگران و دیکتاتورها مبدّل گردانند و مبارزات خویش را برای تحقق آزادی، تجلی حقیقت ارتقاء دهند.

 

کمیته‌ی دین و باورداشت کودار

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.