بە رۆحوو شۆڕشگێڕانەو گەلا ، کۆمەڵگای رێکوزمێ و کوردستانی ئازاد کەرمێ .

16 ئاب, 2020

یەرەمین کۆنگرەو کۆداری جە ڕوەکا ٧، ٨، ٩ مانگەو  مەی ٢٠٢٠ وەرانوەر بە ١٧-١٨-١٩ و پاژەرەژوو ١٣٩٩ بە درۆشمەو  " بە رۆحوو شۆڕشگێرانەو  گەلا، کۆمەڵگای رێکوزمێ و کوردستانی ئازاد کەرمێ " بە سەرکەوتەی بەسیا . کۆنگرەو کۆداری کە یەرێ ڕوێ درێژەش بێ بە بەشداری نمایندەو رێکوزیایەکا ، کۆگاکا کۆمەڵگای و کۆمیتەکا کۆداری ، جە کەشە سەربەرزەکا کوردستانی رێکوزیا . جە کۆنگرەکەنە جە مدرامان و کۆشیاو شکۆدارا ئازادی گەلەکەیما بە تایبەت گیانبەختا ڕاو ئازادی ، هەڤاڵا ئارگەش کارزان ، تۆڵەهەڵدان سنە ، رۆژهات بۆکان ، دڵۆڤان سەردەشت و ئێقباڵ مورادی بە بەرزی یاد کریاوە .  کۆنگرە بە مدرای سەروو پەرسەکا یەرە ساڵی ویەردە و کەموو کۆریەکا ، پێڵواکا ، باسەکا و پڵاننامەو وێش رێک وست . چی چوارچێوەنە بە بنەما گێرتەو ویر و ڕامان و ڕابەر ئاپۆی سەروو بەشەکا مۆدرنیتەو دیموکراتیکی گۆفتمانی چڕ و پەر باس کریا . هەر پاسە کۆنگرە سەرەڕاو ڵوایۆ مڵوو گردوو هەرمانەکا یەرە ساڵی ویەردەی  ،  کەموو کوریەکێ خەباتیش جە بە ئەنجام نەیاوناو داواکاریەکا کۆمەڵگای ڕەخنە کەردێ و سەروو ئا ئەساسەیە خاڵێ تایبەتێش پەی خەباتی دمارۆی دەسنیشانێ کەردێ.  

بە شێوە تایبەت و ورد وینانە ،  چالاکی کۆگاکا ، کۆمیتەکا و شێوەو هەرمانێشا پەی دیسان رێکوستەیۆشا و دیار کەردە خەباتوو دماڕۆی شی کریاوە . کۆنگرە و  شۆراو ڕاوەبەری کۆداری کە بە گردی ١٨ کەسێنێ بە دەنگوو بەشداربیا هۆرچنیە . دماجار بە کۆ دەنگی  هەر یۆ جە هەڤاڵا فۆئاد بریتان و گۆڵان فەهیم پسۆ هامسەرۆکا تازەو کۆداری هۆرچنیە . نزیک بیەو ڕوەکا کۆنگرەی بە رۆ ١٩ پاژەرەژی پسۆ ڕۆ گیانبەختا ڕاو ئازادی کە جە ١٩ پاژەرەژی جە قەناڕە دریە سەرەڕاو بارو رۆحیش جە راسینە بە جۆرێ تازە کەردەیۆ پەیمانوو هەڤاڵا بێ چەنی ڕاو گیانبەختا مدرامان و زینای پسۆ ، فەرزاد کەمانگەر ، فەرهاد وەکیڵی ، عەلی حەیدەریان ، شیرین عەڵەم هۆڵوو و سەرجەم گیانبەختا ڕاو ئازادی .  کۆنگرە سەرەراو بەرز گێرتەو یادو گردو ئا هەڤاڵا ، نڕخ و ئامانجەکا ڕاو ئا گیانبەختا پسۆ بنەڕەتوو کۆمەڵگاو دیموکراتیک و ئازاد دەس نیشان کەرد . پەنەوازەن جە چوارچێوەو رۆحیەو هەرەوەزی و هەمیاری کۆمەڵایەتی ، گردوو چینەکا کۆمەڵگای جە وەرانوەروو زینانیا سیاسی و خانەوادەکاشا وێشا بە ئەرکدار بزانا تا چی ڕئینە سیاسەتوو جەنگی هەمیشەیی جە وەرانوەروو کۆمەڵگاینە تێکدریۆ . جە کۆنگرەکەنە ، سوور بیەی سەروو یۆگێرتەی و پێوەرە هەرمان کەردەی بە بنەما گێرتەی نڕخ و ئەرزشەکا ، دەسکەوتەکا و سەرمایەی کۆمەڵایەتی تاکید کریاوە . هەر پاسە پەی پارێزناو ئی سەرمایە بەرفراوانە کۆمەڵایەتیە جە کەسایەتی شەریف باجوەر و رەفێقەکاش یادوو گیانبەختا ڕاو پارێزناو ژیوگەو وەرکەوتوو کوردستانی ، گیانبەختا سەرهۆرداکا گەڵارێزانی و هەر پاسە گیانبەختا مەیدانوو سڵامەتی کۆمەڵگای بە تایبەت جە سەردەموو کرۆناینە پسۆ کادر و پرسنڵ و نەوەشخانەکا بەرز گیریا .

کۆنگرە ئاژەو سیاسی رۆیش جە سەتحەو جیهانی ، هەرێمی و بە تایبەت رووداوەکا وەرکەوتوو دڵێراسەی شی کەردەو و ئاژەو ئاڕۆ وەرکەوتوو دڵێراسەیش بە پاو پێڵوا و مۆدێڵە جیاکا جە چەمنگای جیاواز وست وەروو باسی و شیش کەردو.  سەروو ئی ئەساسەیە ، جە ئاژێوەنە کە هەرێمەکە بیەن بە مەیدانوو جەنگ و جیهانی یەرەمی و سیستموو نئۆ ڵیبرالیسمی جیهانی ، قۆناخێ تازە جە داگیرکاریش جە هەرێمەکە و جیهانەنە دەس پەنەکەردەن ، وەرکەوتوو دڵێراسەی تووشوو ئاڵووگۆری  خێرا و نادیارێ بیەن . ئاژۆ ئیسەی جە نگاو سیاسی و نیزامیوە فرە جە ئاژەو جەنگ و جیهانی یۆهەمی مشۆ کە چا وەختەنە

 

سیستمی جیهانی بە ئەرەمەرزنایرەو سیستموو دەۆڵەت – میللەتی بە تەماو دمایی  و یاگەداری تازە پەی سیستمە ئیمپراتووریەکا بیەن. بەلام جە قۆناخەو ئارۆینە هەر ئا سیستمە جیهانیە ، نەخشە کۆنەکەو وێشا بە پەرچینێ وینا جە وەرانوەروو ویری زیادەخواهی و دەستگێرتەی سەروو بازاروو گەڵا و جیهانیرە ، چێروو نامێ سیستموو بازار ئازادی و گێڵای سەرمایەی . پی هۆیە وەرکەوتوو دڵێراسەی بیەن بە گۆرستان و پرۆژەکا وەڵاتە زڵهێزەکا . سەرەراو گردوو ئینیشاوە وەرکەوتوو دڵێراسەی هێشتا مدرامان کەرۆ. بەڵام  بە بۆنەو درێژەدای بە سیاسەتا داگیرکاریەکاشا جارێتەر هەرێمەکەی بیەن بە ناوەندوو ئاژاوا .  سەرەڕاو بیەو گردوو جەنگە سێبەرەکا و موستەقیمەکا و هەزینە کەردەو  هێزێ ئینسانی و ژێرساختە بنەڕەتی گەلا ، بە هیچ جۆرێ شاهێدوو مۆدێڵێ سەرکەوتە و چارەسەر کەر نەبیەنمێ . یاگی باسینە کە سیستمە حکومەتیەکا هەرێمەکەی هەر جە کۆنەوە تووشوو وڕای و کرۆڵی بیەبێنێ و کاریگەری وێشا جە دەس دابێ . مشۆم ئانەی بزانمێ کە ئی سیستمێ بەرهەموو سیاسەتەکا سیستموو جیهانینێ کە بە هیج شێوە جە لاو گەلا هەرێمەکەیۆ پەسەن نەکریەنێ . هێزە جیهانی و هەرێمیەکا هەمیشە ئینە شوونەو  ئانەیۆ کە  نارەزایەتیەکا و خەباتوو  گەلا بە قازانجوو وێشا وازاوەو پاسە نیشانەدا کە پشتیوانێ و رزگار کەرێشانێ . ئینە جە حالێوەن کە حکوومەتەکا هەرێمەکەی هەر پسۆ زڵهێزەکا  پاسە نیشانە مذا کە پارێزەروو دەستکەوتەکا گەلا و تایبەتمەندیە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکاشانێ جە وەرانوەروو هێزە داگیرکارەکا و زڵهێزەکا جیهانی . چی بەینەنە یاگە هالی پرۆژێوە کە جوابگوو  داواکاریەکا و خواستەکا گەلا بۆ بە ئاشکرا وینیۆ .

 کۆنگرە بە سوور بیەی  سەروو ئانەی کە ئاژەو  گۆفتمان و ئارۆی سەروو سیستموو مڵهۆروو ئیرانی پسۆ وێش یۆی گێرۆوە ؛ کۆنگرە باورش ئانەن کە رژیموو ئێرانی چوار ساڵێ جە خرابتەرین وەختەکا حۆکمرانیش روە تەمام بیەی مڵۆ ، بە جۆرێ کە رژیم جە ئاژەو پیری گرد لایانەنە  پسۆ ڕاوەبەری ، گۆفتمان ، سازمانی ، بەرهەم ئاوەردەی و بەرنامە متەی گرفتار بیەن  . رژیم جە قۆناخەو درۆشمدای گیرش کەردەن و وێش وەرۆوە . جیای دذان نیای سەروو واڕاو وێش زیاتەر جە جارانی وێش پسۆ هێزی مرمانۆ . بەرکەوتەو چینێ تازێ کۆمەڵایەتییە و جە بەین شییەی چینە سۆنەتیەکا و دڵێراسەو کۆمەڵگای بەینێ فرەش بەیو خەلکینە وەش کەردەن . بە بۆنەو سیستموو راند و پارتی بازی رۆ بە ڕۆ جیاوازی چینایەتی بە تایبەت بەرکەوتەی لایانە هەژارو لاوازەکا فرەتەر بۆ . بە جۆرێ کە شاهێدوو فاسلێوە گەورە جە بەین و خەلکی و دەسەڵاتی هەنمێ . چینە تازەکا کۆمەڵایەتی کە بەرهەموو بەرز بیەیەو سەتح و وانای ، پەیوەندیە مۆدرنەکا و تێکنۆڵۆژی جیهانینە  بیەن بە هۆ پەی داواکاریە جیاوازیەکا ، کە دەسەڵات تواناو یاوای پی داواکاریاشە نیا ، هەر ئینە سەبەبا پەی ئانەی کە تڕەکێ  تازێ جە دیواروو دەسەڵات و ئێرانی فرەتەر بەر گنا. هەر چن نەبیەو گۆفتمانێ یەک دەس و یەک رەنگ جە لاو مخالفا دەسەڵاتی ، فەزێوە ئەمنیەتیەش پەی سیستمی رەقسنەێنێ . بەلام ئی ئاژە چی وەختەنە زیاتەر جە هەمیشەی سیستمش تووشوو گرفتا کەردەن .

تەڤگەرو ئاپۆیی بە ئەنەیاوای قووڵ جە راسی و جۆهەرو فەلسەفەو ڕابەر ئاپۆی ، خەتەو  یەرەمی ( هێڵی سێهەم ) و رێکوستەی کە بە ماناو یاگەگێرتەی جە بەرەو گەلی و دووری جە ناوەندوو دەسەڵاتی و هێزی ناوەندگەرای مێ ، پسۆ ڕاو خەبات و کۆشیاو وێش هۆرچنیەن  . سەرو ئی ئەساسەیە بە بەر وستەو فرمێ تازە جە رێکوستەی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی بە بنەما گێرتەو ویروو وەرکەوتوو دڵێراسەی کە سووربیەیا سەروو پێوەرە ژیواو گەلا بە پەشت بەستەی بە خەتوو مدرامان تاریخی هەرێمەکەی جە چوارچێوەو کۆنفدرالیسمی دیموکراتیک ، ڕاوەبەری خەتەو یەرەمی کە خەتەو ئیرادەو کۆمەڵاگاینە گێرۆ وێش . کۆدار بە پەشت بەستەی بە تەجرۆبە و گردوو ئا دەستکەوتا و عەقڵانیەتی سیاسی و کۆمەڵایەتی پەی

 

چارەسەری گردوو ئا گرفتا کە جەمی بێیەنی جە وەرکەوتو کوردستانی هەنگامێ منیۆ و خەبات کەرۆ . کۆدار سەرەراو شی کەردەیۆ ئاژەو وەرکەوتوو کوردستانی و ئاگا بیەی جە گردوو داواکاریە تاریخیەکا و ئاژەو فەرهەنگی ، کۆمەڵایەتی و سیاسی  سەردەموو ئارۆی ، دیسانەوە پەی یاوای بە داواکاریەکا خەبات کەرۆ . سەروو ئی ئەساسەیە دەسشدان بە رێکوستەو وەرکەوتوو کوردستانی کە گردوو چینە کۆمەڵایەتیەکا گێرۆ وێش . کۆمەڵگاو دیموکراتیک و ئازاد و وەرکەوتوو کوردستانی بە خەباتی بەردەوام جە گردوو بەشەکانە پەی ئانەی گۆفتمان و کۆنفدرالیسموو دیموکراتیکی و میللەتی دیموکراتیکی کەرۆ بە گۆفتمانی ئەسڵی رۆی،  خەبات کەرۆ . بێ گۆمان ئی سیستمە ، سەرەراو گردوو ئا هەرەشا کە جە لاو هێزە هەرێمی و جیهانیەکا سەرشۆ هەنێ ، توانا و تایبەتمەندی وێش پەی چارەسەی سلحێ  دائیمی جە بەینوو لایانەکا وەرکەوتوو دڵێراسەی ، ئیران و بە تایبەت وەرکەوتوو کوردستانی هەن .

 یەرەمین کۆنگرەو کۆداری بە شی کەردەیۆ ئی بابەتا ، پەی یاوای بە ئامانج و داواکاریەکا گەلەکەیما ، خاڵەکا واری دەسنیشان کەرۆ؛

۱  کۆدار جە چوارچێوەو ماڕاو سیاسەت و پەراوێز وستەی سەروو ڕابەری ئاپۆی و ئازادی ئادی جە زینانە پسۆ ئەرەمەرزنیەرو سیستموو کۆنفدرالیسمی دیموکراتیک وێش بە ئەرکدار مزانۆ و چی ڕئینە بە گرد شێوە پەی ئازادیش خەبات کەرۆ . هەر پاسە تا یاوای پی ئاواتەیە جە وەلا کەردەیۆ ویر و فەلسەفەو ڕابەر ئاپۆی جە وەرکەوتوو کوردستانی و ئێرانینە درێژە بە خەباتی مدۆ .

۲ کۆدار بە بازدای سەروو سیستموو دەۆڵەت – میللەتی جە پانتاو ئێرانی و وەرکەوتوو کوردستانی بە یاگەدار کەردەو  سیستموو کۆنفدرالیسموو دیموکراتیک و گەڵا خەبات کەرۆ . هەر پاسە جە چوارچێوە هەنگامە وەلینەکا پەی یاوای پا ئامانجا ، پەی وەل وستەو چالاکیەکا جە چوارچێوەو وێڕاوەبەری جە گردوو بەشەکا کۆمەڵگای وێش بە ئەرکدار مزانۆ و فرەتەر جە جارانی پەیشا خەبات کەرۆ . هەر پاسە پەی  پارێزناو ئەرزشەکا و دەستکەوتەکا ، جە وەرانوەروو رێکوستەی و پەنەیاوناو گردوو کەسەکا و چینەکا کۆمەڵگای وێش بە ئەرکدار مزانۆ . ئەرەمەرزنارەو کۆگاو دیموکراتیک و گەلا ئیرانی جە چوارچێوەو فرە کەردەو پەیوەندیەکا سیاسی و کۆەمەڵایەتی  چەنی بەلووچەکا، ئازاریەکا ، عەرەبەکا ، تورکمەنەکا و گردوو میللەتەکا تەری بە هەرمانەی بنەڕەتیەو وێش مزانۆ .

۳ کۆدار بە ئامانجوو بۆنیاد نیاو ژیوایە هام بەش و ئازاد ، جە وەرانوەروو  گرد شێوە جنسیەت گەرایی کۆمەڵایەتی سۆنەتە دماکۆتەکا ، سۆنەتە پیا ساڵارانەکا  ، کە ژەنی بە ملک و وێش زانۆ  خەبات کەرۆ . پۆچی جە سیستموو  وێڕاوەبەریوە ، بەشداری پسۆ یۆی و چالاکانەو ژەنا بە بنەرەتوو کۆشیاوا وێش بە ئەساس گێرۆ  .

۴ کۆدار بە یاواینە چی راسیە کە جە بەین شیەو زوان و فەرهەنگی ، بە ماناو جە بەین بەردەو گەلان . پەی پارێزنای و وەل وستەو ڕاکا فرە بیەو پەیوەندیەکا زوان و فەرهەنگە جیاوازەکا کۆمەڵگای تەڵاش کەرۆ . سەرو ئا ئەساسەیە داوا جە گردوو کۆمەڵاگای کەرۆ  تایبەتمەندیە فەرهەنگیەکا و زوانوو ئەذائیشا پەی پەروەردە و فێرکەردەی بەکار بارا .

 

 

 

 

۵ ئایین و باوەری گرد کۆمەڵگایە دیمەکەو مەعنەویاتوو ئا کۆمەڵگاینە ، پەنەوازەن پەی سڵامەتی رۆحی ئا کۆمەڵگایە رێز جە ئایین و باوەریشا گیریۆ .  ئایین و باوەری کۆمەڵگای ، فرەو جارا جە لاو ناوەندەکا دەسەڵاتیوە پسۆ کەرەسێوە پەی شەرعیەت بەخشای بە دەسەڵاتەکەیشا بە کار ئۆمان . کۆدار بە سوور بیەی سەرو رەد کەردەیۆ هەر ویر و زهنیەتێ کە ئایین و باوەری پەی یاوای بە دەسەڵاتی بە کار بارۆ ، تێکۆشان کەرۆ ؛ کۆدار پەی جە یۆی یاوانەو باوریەکا و رێز جە یۆترینی گێرتەی هەنگامە منیۆ .

۶  پی درۆشمی کە "هیچ جوانێ مەبۆ بە بێ پەنەیاوای و رێکوستەی مەنۆ "  سەرنجەو گرد لایە پەی رۆڵوو جوانا جە شکۆداری گەلی ، پەی وێش کێشۆ . پی جۆرە پەی وەل وستەی و جە نۆ ریکوستەو ڕوانەو کۆمەڵگای مەیدان پەی بەشداری دائیم و هەمیشەگی ئاذیشا رەقسنۆ .

۷  سیستموو مڵهۆروو رژیموو ئیرانی جە ڕاو ، مادەو هۆشبەر ، فەحشا ، بەسیج ، بێکاری و … پسۆ کەرەسە و جەنگی تایبەت کەڵک وەرگێرۆ . کۆدار پەی خەبات دژ پی ئاژەیە و یاوای بە کۆمەڵگایە ساڵم و تەندرووست بە رێکوستەو کۆمەڵگای بە شێوەو سیستموو وێڕاوەبەری جە هەدەر داو سەرمایە ئینسانیەکا وەرگیری کەرۆ .

۸ کۆدار جە چوارچێوە بەرەنگاری سیاسەتەکا نئوڵیبرالیسمی جە ئێران و وەرکەوتوو کوردستانی کە بە بێکاریە گەورە دمائیش ئامان و هەر ڕۆ  جە دەر ئەنجاموو ئی کارەساتەیە چینێ وەنەقۆمیا پسۆ کۆڵبەرا قۆربانی گێرۆ ، کۆدار بە بنەما گێرتەی ئابووری هەرەوەز و کۆمەڵایەتی هەنگامە منیۆ کە ئابووری جە قۆرنەو ئابووری دەسەڵاتی دوور وزۆوە . چی چوارچێوەنە بە پاو گردو ئا هێزو و توانایە کە جە وەرکەوتوو کوردستانی هەن ، سەروو ئەمەرزنایرەو ئابووری کۆمەڵایەتی و رێکوستەو کۆمەڵگای هەنگامە منیۆ .

۹ کۆدار بە یاواینە جە کارەساتی ژیوگەیی کە جە وەرکەوتوو کوردستانی و ئێرانی ملۆ ڕاوە ، پەی رێکوستەی و نزیک کەردەیۆ کۆمەڵگای ئینسانی و سرووشتی بە بنەما گێرتەو پێوانەکا  ژیوگەپارێزی هەنگامە منیۆ و جە وەرانوەروو گرد کردەوە و ویرە دژ بەر وەرانوەروو تێکداو و جە بەین بەردەو ژیوگەی بە تایبەت سیاسەت  و دەسەڵاتی ئێرانی کە هۆ بیەن پەی جە بەین بەردەو جەنگەڵەکا زاگرۆسی  و زاگرۆس نشینا خەبات کەرۆ . جە چوارچێوەو  وەڵا کەردەیۆ فەرهەنگوو وەشەویسی و وەڵاتپارێزی بەینوو ئینسان و سرووشتی هەر پاسە رێز گێرتەی جە زەحمەت و فیداکاری گیانبەختا ئی ڕێە ، ساڵرۆ گیانبەخت بیەو شەریف باجوەر و رەفێقەکاش(٣ی خەرمانان) پسۆ ڕۆ  پاراستنەو ژیوگەی جە وەرکەوتوو کوردستانی و ئێران دیاری کەرۆ .

۱۰ کۆدار پارێزناو ئەرزشەکا کۆمەڵایەتی و ئینسانی بە ئەرکوو تاک بە تاکوو کۆمەڵگای زانۆ ، بە جیا جە مەنتێق و  بالادەستی هێزی لەشکەری ، باورش ئانەن کە کۆمەڵگا مشۆم بە وێ رێکوستەی جە وەرانوەروو گرد هێرشێ جە چووارچێوە تایبەتەکا وێش رێکوزۆ و پارێزگاری جە وێش کەرۆ  کۆدار چی ڕئینە تەنیا پەنەیاوناو و پەروەردەو کۆمەڵگای بە بنەما  گێرۆ .

١١ کۆدار پەی ئەرکدار کەردەو گردوو تواناکا و هێزەکا وەرکەوتوو کوردستانی پەی بنیاد نیاو  سیستمێ وێڕێوەبەری ، ئامادەو  نیشتەیرە و هەمیاری چەنی گردوو حزبە ئازادیوازەکا و کۆگاکا کۆمەڵگای مەدەنی و سیاسین ئی بەشەو کوردستانیا . چی بارەوە جە هەر هەمیاری و هەنگامێ دەعوەت کەرۆ ، و ئیمکانات و داواکاری گرد هەنگامەکا پەی نزیک بییەیۆ پەنەوازە بۆ ریکوزۆ . 

 

 

 

کۆدار جە چوارچێوەو ئەرەمەرزنایرەو کۆمەڵگایە دیموکراتیک و ئازاد بە پشتیوانی  جە توانا و رۆحوو کۆنگرەی  ، کە بە دەسس ئاردەن ، جە ڕاو فرەکەردەی و پەرەپەنەداو گردوو بەشەکا پێوەرە ژیواو گەلا و جیاوازیەکا کۆمەڵایەتی وەرکەوتوو کوردستانی ، درێژە بە کۆشیاو و خەباتوو وێش مذۆ . جارێ تەر بە مدرای  سەروو گردوو کەموو کوریەکا و ڕەخناکە جە وێشەنە بێیەنێ و روەشا دەینە  ، وێش جە وەرانوەروو گەلەکەیمانە ڕەخنە کەرۆ ، هەر پاسە تەڵاش کەرۆ  کە بە هێزتەر و رێک و پێکتەر جە جارانی جە ڕاو یاوای بە وێڕاوەبەری دیموکراتیک هەنگامە بنیۆ . دماجار سەرکەوتەو کۆنگرەی بە ڕابەر ئاپۆی ، گیانبەختا ڕاو ئازادی ، زینانیە سیاسیەکا ، خانەوادەو گیانبەختا و گەلی و وەڵات وەشەیسا و هەر پاسە  گردوو ئازادیوازا و حەقیقەت پەسەنا مۆبارەکبایی واچمێ  . هەر پاسە پەی ئەرەمەرزنایرەو سیستمێ وێڕاوەبەری پسۆ سیستمێ کۆمەڵایەتی و سیاسی کە پەنەوازەو ئاڕۆیا  جە گردوو چینە جیاوازەکا ، کۆگاکا بەشوو مەدەنی و مەردۆمیەکا ، نمایندەو چالاک و مەعڵما ، بازاریا ، ژەنا ، جوانا ، پیرا ، باوردارەکا کۆمەڵایەتی ، فەرهەنگی و ڕابەرا مەزهەبی و دینی ، پارێزەرا و دادوەرا ، چالاکا مافوو مرۆڤی ، رۆشنویرا ، هۆنەرمەندا و تەماموو ئا کەسا کە ئارەزوو جیهانێ خاستەر و وەشتەر پەی ژیوایا ساڵمتەریشا هەن دەعوەت پەی هەمیاری و پێوەرە خەبات کەردەی  کەرمێ .

 

 

ژیوای پەی ڕابەر ئاپۆی

ژیوای پەی یۆگێرتەی دیموکراتیک و گەلا

ژیوای پەی یەکساسی ، ئازادی و دیموکراسی

 

بە سڵامێ شۆڕشگێرانە

 

١٧-٨- ۲۰۲۰

کۆمەڵگاو دیموکراتیک و ئازاد و وەرکەوتوو کوردوستانی- کۆدار