له‌ ساڵیادی شه‌هاده‌تی هه‌ڤاڵ زاڵ، روحی گه‌نجێتی ده‌خه‌ینه‌ شۆرشی كوردستان

21 تشرینی یه‌كه‌م, 2017

لهكاتێكدا دوو ساڵ بهسهر شههادهتی ههڤاڵ زاڵ مهد تێپهرئهبێت كهكوردستان زۆرتر لهههمیشهلهسهركهوتن نێزیكهو بهسهدان گهنجی شۆڕشگێر بهشداری ریزهكانی بزووتنهوهی رزگاریخوازی كوردستان ئهبن. شههید زاڵ وهك كهسایهتێكی شۆڕشگێڕ بهساڵان لهههرێمهكانی ههورامان، شاهۆ، دالاهۆ، مهریوان و لورستان گهریلایهتی كرد بۆ بڵاو كردنی فلسفهو بیری ئاپۆیی لهناو گهنجان دا لهتێكۆشان دابو. شهههید زاڵ، لاوێكی بهجۆش و خرۆش، مهتین، ڕهنجدر و زانا و ئاشنا لهگهل مهینهتهكانی ژیانی ژێردهستی، خاوهن روحێكی سهركهوتن، مرۆڤێكی دڵ نزم و كۆڵنهدهرێكی ئاپۆیی بێ وێنهبوو كهتهنیا شۆڕش و ئازادی گهلهكهی بنهما دهگرت و ههر بهوخهیاڵهشهوهبهرهو ساحهكانی شهڕ و تێكۆشان دهچوو. ئیستاكهكهئهبینین شێرهكوران و شۆڕهژنانی كورد بهشداری ریزهكانی گهریلا ئهبن بهرههمی خهبات و تێكۆشانی ههڤاڵانێكی وهك شههید زاڵ و ههمو شههیدانی ڕێگای ئازادین‌. بهو پێیهوهئیمهوهك كۆمهڵگای جهوانانی رۆژهه‌‌ڵاتی كوردستان جارێكی تر ههڤاڵ زاڵ و ههموو پاكرهوانانی شۆڕشی كوردستان وهبیر دێننینهوهو بهڵێنی بهردهوامی رێگهی ههڤاڵ زاڵ ئهدهین.  بانگ لهههمو لاوانی ههر چوار بهشی كوردوستان بهتایبهت ڕۆژههڵاتی كوردوستان دهكهین كهبهردهوام دهری ڕێگای شههید زال بن بهشداری رێزهكانی گهریلا بن.

 

كۆمهڵگای جهوانانی رۆژههڵاتی كوردستان  KCR 

یهكهمی خهزهڵوهری ٢٧١٧ی كوردی

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘Geeza Pro’}
span.s1 {font: 12.0px Times}

٢٢ی ئوكتۆبهری ٢٠١٧ی زایینی

پێوەندی‌دار