بۆ رای گشتی

7 ئه‌یلول, 2017

له ڕۆژههڵاتی کوردستان به سهدان ساڵه گهلی کورد له ژێر داگیرکاری ڕژیمی ئێراندا ژیان دهکهن.له بهرامبهر گهلی ئێمهی رۆژههڵاتی کوردستان ههموو جۆره سیاسهتێکی سهرکوتکهر؛چهوسینهر و هێرشکهرانه هاتۆته ئاراوه.له گهڵ ههموو ئهو جۆره خنکاندنه ههر ڕۆژ هێرش و زهخت لهسهر گهلی ئێمهی ڕۆژههڵات بهردهوام دهکهن.له بهرامبهر ههموو ئهو بهربهستانهگهل له بهرخۆدانییهکی بێوچاندان.رژیمی ئیسلامی ئێرانێش وهک داگیرکهرانی دیکهی کوردستان ههر رۆژ به پیلانێکی نوێ خهریکی ههرجۆره سیاسهتێکه له سهر ههر تاکێکی کۆمهڵگا به تایبهت ژنان و جهوانان که له ناو خۆیدا قهتیس دههێڵێتهوه.له بهرامبهر نهسهلماندنی ئهو بیر و ڕایه رژیمی ئێران به ههر چهشنه شێوازی دوور له ئهخلاق و یاسای مرۆڤایهتی به کوشتن ؛فهقیری وشهری تایبهتی کولتووری پێشوازی دهکات و ئهو تاکانه بۆ بژیوی ژیانیان ناچار دهکرێن روو له کار و زهحمهتی ههره دژوار بکهن له کۆتاییشدا به کوشتنی بێرحمانهی کۆڵبهران ئهوه زیاتر زهق و بهر چاو بوو که گهل توانای ئهو کردهوانهی نه‌‌ماوه و نارهزایهتی خۆیان لهبهرامبهر دووژمن نیشاندا.به دهست پێکردنی نارهزایهتیهکان له بانه و پشتگیری مهریوان و سهردهشت و شارهکانی دیکهش به رهق و کینهوه هاتنه مهیدان.لهم قۆناخهههستیارهدا پێویسته ههموو تاکی کۆمهڵگا به تایبهت جوانان پێشهنگایهتی بگرنه ئهستۆی خۆیان و له بهرامبهر ههر چهشنه زۆرداریهک که بهسهر کۆمهڵگادا دهسهپێندرێت ببنه هێزی پاراستن و چارهسهری نهتهوهکهیان.ئێمه به ناو کۆمهڵگای جوانی رۆژههڵاتی کوردستان بانگهوازی له ههموو جوانان دهکهین که لهسهر هێڵی ئاوا کردنی کوردستانیکی دیموکراتیک بهشداری ئهم سهرههڵدانانه ببن تا کوو وێنهی ئهو کارهساتانه دووپات نهبێتهوه و رزگاری کوردستان ئهنجامگیر ببێت

کۆمهڵگای جوانی رۆژههڵاتی کوردستان

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Lucida Grande’}
span.s1 {font: 18.0px Times}

8/9/2017

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’}
span.s1 {font: 18.0px Times}

پێوەندی‌دار