فواد بێریتان: نه سه ركوتكاری كۆماری ئیسلامی قەبووڵ دەکەین و نه ش فه رشی سوور بۆ ده ستێوه ردانی ده ره كی ڕاده خه ین

4 نیسان, 2017

فواد بێریتان هاسهرۆكی “كۆمهڵگای دیموكراتیك و ئازادی ڕۆژههڵاتی كوردستان” سهرهتا دهربارهی گرینگی بهیانییهكهی كۆدار دهڵێت: “كۆدار لهو باوهڕه دایهكهتهنیا بهنیشاندانی دژكردهوهسهبارهت بهههڵبژاردن، ڕهوشی ههنووكهیی گۆڕانی بهسهردا نایهت و ئاسوویهكی نوێ بهدی ناكرێت. ههم بهشێك لهئۆپۆزیسیۆن ههم پۆزیسیۆن پێویستهلهههلوومهرجی ناسكی ئێستا دا وڵامی ئهو پرسیاره بدهنهوه: گهڵۆ خوازیاری گوزاری دیموكراتیكن یان خود خوازیاری دهست تێوهردانی دهرهكی دژی ئێرانن؟ ئاخۆ دهیانههوێت ڕهوشێكی وكوو سوریا لهئێرانیش بێتهدی یان خود گهییشتوونهئاستێك لهتێگهییشتنی سیاسی كهنهخشهڕێی گوزاری دیموكراتیك به ئه ساس بگرن؟ ئێمهوهكوو كۆدار بهڕوونی ڕایدهگهیهنین كهنهسیاسهتی ئێستای كۆماری ئيسلامی تهحهممول دهكهین و نهك فهرشی سوور بۆ دهستێوهردانی دهرهكی ڕادهخهین. ئێمهلهو باوهرهداین كهكۆمهڵگای ئێران مهحکووم نییه بهوهی که تهنیا ئهو دو ڕێگایهلهههمبهری خۆی ببینێت. كۆدار و بهشێك لههێزهپێشكهوتوو خوازهكان، هێڵی سێههم دهگرنهبهر. هێڵێك كه هاوكات هه م مهودا و سنوورێكی ڕوون و ئاشکرای لهگهڵ سیاسهتهسهركوتكارهكانی كۆماری ئیسلامی لهناوخۆ ههیهو ههمیش دهستێوهردانی دهرهكی ههیه. دهست تێوهردانێك كهههموو ئاماژهکان پێمان دهڵێن كهزۆر موحتهمهله‌”.

 

فواد بێریتان لهدریژهی لێدوانهكهیدا باس لهجمووجۆڵهكانی وڵاتانی ناوچهو وڵاتانی ڕۆژئاوایی دژی كۆماری ئیسلامی ده کات و دهڵێت: “جێی سرنجهكهرۆژێك دوای بڵاوبوونهوهی بهیانییهستراتژیكهكهی كۆدار سهبارهت بهههڵبژاردنهكانی ئێران و پێویستی گوزاری دیموكراتیك، ههم ئهمریکا و ههم وڵاتانی عهرهبی ههڵوێستی توندوتیژتریان دژی كۆماری ئیسلامی نواند. پێشبینی كردنی ئهمه زۆر دژوار نهبوو و نییه‌. ههردوو ههڵوێست لهكهناری زۆر ئاماژهی تر، به ڕوونی پێمان دهڵێن كهبهرهیهكی بهرفراوان خهریكهدژی كۆماری ئیسلامی پێك دێت. ههم دهوڵهتی ترامپ، ههم ئیسرائیل و ههم وڵاتانی عهرهبی ناوچهکه، زیاتر لهههر کاتێك لهسهر ئهساسی پێویستی بێ كاریگهركردن یان لاواز بوونی كۆماری ئيسلامی، هاوڕا و هاوههڵوێستن. بهرپرسانی كۆماری ئيسلامی بهباشی ئاگاداری ئهو جموجۆڵهنوێیانهههن، بهڵام تا ئهو ساتهبۆ خۆڕزگار كردن لهو گرفتانهبهلاڕێ دا چوون.

 

فواد بێریتان دهربارهی شێوازی ڕووبهڕووبوونهوهی ئێران لهگهڵ ئهو ههڕهشانهدهستنیشانی دهكات: “بهرپرسانی كۆماری ئیسلامی پێیان وایهكهتهنیا بهكهڵك وهرگرتن لهكارتی سیاسی، تیجاری، ئابوری و دیپلۆماتیك دهتوانن ئهو قهیران و ئالۆزیانهی كهبهڕێوهن چارهسهر بكهن. بهرفراوان بوونی بهرهكهو قووڵ بوونی كێشهو ناكۆكییهكانیان، ڕهوشێكی وهها ئالۆزی بۆ كۆماری ئیسلامی خوڵقاندووهكهدهرباز بوونیلهو گێژاوهزۆر زهحمهته. لهفكر و ڕهوشتی كۆماری ئیسلامی دا ئالقهیهکی ون بوو و حهسساس ههیه؛ ئهویش بریتییه له كرانهوهی دیموكراتیك لهناوخۆ و چاره‌‌سهری بنهڕهتی پرسی ماف و ئازادییهکانی گهلانی ئێران‌. ڕێبهرانی كۆماری ئیسلامی كاتێك باس لهمودیریهتی قهیران و ههڕهشهدهرهكیهكان دهكهن، بهشێوهیهك ههڵسووكهوت دهكهن كهگۆیا ئاستی ڕهزامهندی كۆمهڵگای ئێران لهحکومهت زۆر لهسهرێیه‌. ئهو وههم و ڕوانگهسهقهتهدهبێتههۆی قوڵتربوونی ههرچی زۆرتری قهیرانهكان و هاوكات لهكارهساتمان نزیك دهكاتهوه‌. حکومهتێك كهحازر نییه مافی گهڵ بهفهرمی بناسێ؛ حکومهتێك كهئاماده نییه دهستبهرداری سیاسهتی مشتی ئاسنین دژی خهڵكهكهی بێت؛ حکومهتێك كهئاماده  نییه ڕهفتارهپاوانخوازهكانی خۆی كۆتایی پێ بهێنێی، چۆن دهرهقهتی چارهسهری ئهو كێشهقووڵ و كهڵهكهبوویانهی دێت؟”

 

هاسهرۆكی كۆمهڵگای دیموكراتیك و ئازادی ڕۆژههڵاتی كوردستان، کۆدار، لهبهشێكی دیكهی شرۆڤهكانی دا دهڵێت: بهشێك لهئۆپۆزیسیۆن پێی وایهكهكۆماری ئیسلامی ناگۆردرێ و ههر بۆیهنابێت خوازیاری گوزاری دیموكراتێك لهئێران بین. هاوكات زۆربهی ناوهندهكانی دهسهڵاتی حگومهت لهو باوهڕهدان كههیچ پێویستییهكیان بهگۆڕانكاری نێوخۆیی و گوزاری دیموكراتیك نییهو دهتوانن ههر بهوشێوهیهبهردهوام بن. لهههناوی ئهو وه زعه دا، تهنیا دوانهی بهردهوامبوونی ڕهوشی كارهساتاوهی ههنووكهیی و چاوهڕێ بوون بۆ دهستێوهردانی دهرهكی دهر دهكهوێ. ههدووكیش كارهسات خووڵقێنهرە. ڕهوشی سوریا خۆی بهتهنیایی ئيسباتێكهبۆ ئهمه. ڕێك لهبهر ئهمهیه که هێڵی سێههم ههم پێویستییهكهو ههم گۆڕانكاری لهگهڵ خۆی دههێنێت. چوون هێڵی سێههم لهخووڵقاندنی كێشهكان، بهردهوام بوونی كێشهكان و پهرهپێدان بهكارهسات، ڕۆل و بهشدارییهکی نییه‌. بهپێچهوانهخوڵقێنهری پرۆژهو ڕوانگهیهكهكهدێمۆكراسی، یهکسانی، پێكهوهژیانی عادڵانهو ئازادی به بنهما دهگرێت. ئهزموونی ڕۆژئاوای کوردستان و فێدراسیۆنی باكووری سوری دهرخهری ئهو ڕاستییهن.

 

 

فواد بێریتان هاوسهرۆكی كۆدار لهكۆتایی دا دهڵێت: “كۆدار بهزویی نهخشهڕێیهك بڵاو دهكاتهوه‌. پێوانهكان و داخوازییهكانی كۆدار لهو بارهو ڕوونن. بهڵام ئهو خاڵهی كهدواههڵوێستی كۆدار دیار دهكات، ههڵوێستی كۆماری ئیسلامییه. ئهگهر كۆماری ئیسلامی ئامادهبێت بهرپرسیارهتییهكانی خۆی لهم بارهوهبهجێ بگهیهنێت، كۆدار و زۆربهی هێزهگۆرانخوازهكانیش، ئهرک و بهرپرسیارهتی خۆیان لهچوارچێوهی چارهسهری دێموكراتیكی كێشهكان پێك دێنن. بهڵام ئهگهر كۆماری ئيسلامی بیههوێت ڕهوشی ههنووكهیی و زهنیهتی ههنووكهیی و ههڵوێستی ههنووكهیی بهردهوام بكات، كۆدار بههیچ شێوهیهك نابێت بهبهشێك لهپرۆسهیهكی نادیموكراتیك؛ بهپێچهوانهوه، ههموو توانا و هێزی خۆی بۆ گۆڕانی ڕهوشی كارهساتاوهی ئێستا دهخاتهگهڕ”.