ژنانی ڕۆژهه‌ڵات

21 تشرینی یه‌كه‌م, 2015

گۆڤاری فارسی “زنان شرق-ژنانی ڕۆژهه‌ڵات”

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٤
سال نخست – شماره ششم
نشریه ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
جامعه زنان آزاد شرق کوردستان – کژار